Home Node Uakseptable korte høringsfrister undergraver demokratiet

Uakseptable korte høringsfrister undergraver demokratiet

Kommunene er en viktig del av vårt demokrati. Kommunene er viktige høringsinstanser og prinsippet om lokalt selvstyre er grunnlovfestet. I Europarådets Charter av 15. oktober 1985 – som Norge har ratifisert – fremgår at en del av kommunenes inntekter skal komme fra lokale skatter og avgifter. 

Til tross for dette opplever kommunene at regjeringen sender på høring lovsaker som angår kommunenes rettigheter og inntekter med høringsfrist som løper i sommerferien. Et ferskt eksempel er forslag om vindkraftavgift på de berørte kommuner, hvor høringsfristen var satt til 3. august. Et annet eksempel er endrede regler om grunnrenteskatt, med høringsfrist 4. august. Så korte høringsfrister gjør det ikke mulig for kommunene å få behandlet forslagene i kommunestyret eller formannskap. 

Naturressurskommunene – som organiserer 230 kommuner – reagerer på at stadig flere saker av stor betydning for kommunenes rettigheter, plikter og inntekter sendes på høring med korte frister, som ofte inkluderer ferier. Tilsvarende reagerer Naturressurskommunene på at viktige lovsaker fremmes som en del av behandlingen av Statsbudsjettet, som undergraver normal prosedyre med høringer og lovproposisjoner – og grundige konsekvensutredninger. Budsjettforhandlingene innebærer ofte forhandlinger mellom de ulike partier – som kan innebære at saker av stor betydning for kommunene ikke får den nødvendige oppmerksomhet, eller som ofres for at partiene skal få gjennomslag for sine hjertesaker. 

Naturressurskommunene mener at denne praksisen er svært uheldig. Skattelovgivningen bør ha langsiktige perspektiv – og stadige endringer uten nødvendig forarbeider og konsekvensanalyser har forårsaket en rekke rettssaker mot kommuner, som burde ha funnet sin løsning politisk og ikke i rettsapparatet. 

Arendal 19. august 2021 

Styret i Naturressurskommunene: 
Nettverket for Petroleumskommunane (NPK), Sigmund Lier og Hanne-Berit Brekken 
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK), Torfinn Opheim og Jon Rolf Næss 
Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), Hanne Velure og Tor Egil Buøen 
Industrikommunene, Geir Waage og Per Sverre Kvinlaug 
Kommunekraft, Kjell-Idar Juvik og Stian Brekkvassmo 
Landssamanslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK), Gyro Heia