Home Forvaltningsloven

Forvaltningsloven

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.2.1967 gjelder som utgangpunkt for eiendomsskatten. På grunn av særegne forhold ved eiendomsskatten er det i visse tilfeller gitt regler som er mer tilpasset eiendomsskatten, se bl.a. eiendomsskatteloven § 29 andre til sjette ledd.