Home Node Forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven

Forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven

Bokrygger

Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet foreslår fundamentale endringer i organiseringen av vannforvaltningen, som fjerner dagens lokaldemokratiske forankring og overfører de oppgaver som i dag tilligger fylkeskommunene til staten. Forslaget strider mot de planrettslige samordnings-og samhandlingskrav plan- og bygningsloven er tuftet på, strider mot de tverrpolitiske føringer for regionreformen og bryter med det nærhetsprinsippet EUs vanndirektiv og den norske vannforskriften har som utgangspunkt.

LVK går imot de fremsatte lov- og forskriftsendringer og anbefaler en videreføring av dagens organisering av vannforvaltningen.

Høringsuttalelsen kan leses her.