Home Node Nasjonal ramme for vindkraft - LVKs høringsuttalelse

Nasjonal ramme for vindkraft - LVKs høringsuttalelse

LVK organiserer 175 kommuner som alle er vertskommuner for store vannkraftanlegg. LVKs formål er å bistå medlemskommunene i alle spørsmål knyttet til vannkraftproduksjon, herunder naturfaglige, økonomiske, juridiske og politiske spørsmål. I NVEs forslag 1.april 2019 til Nasjonal ramme for vindkraft er områder identifisert som mest egnede for vindkraft på land utpekt i 70 navngitte medlemskommuner. Det er videre mange likhetstrekk mellom utbygging av vindkraft og vannkraft, og såkalt teknologinøytralitet er for tiden en aktuell problemstilling ved utformingen av det fremtidige skatteregimet for vannkraft. Forslaget til Nasjonal ramme for vindkraft er derfor både direkte og indirekte en viktig sak for medlemskommunene.

LVKs landsstyre har vedtatt høringsuttalelsen inntatt nedenfor. Oppsummert vil LVK påpeke at forslaget til Nasjonal ramme for vindkraft ikke fremstår som noe godt verktøy for å fremme videre vindkraftutbygging på land. Det er LVKs syn at:

Forslaget til Nasjonal ramme for vindkraft på land ikke bør videreføres
Det rettslige rammeverket rundt vindkraft bør forbedres slik at berørte kommuner gis rett til en andel av den verdiskaping deres naturressurser gir opphav til.
Konsesjonsrettslige prinsipper for konsekvensutredninger, interesseavveininger, planendringer og høringer bør gjeninnføres.
Vindkraftutbygging bør ikke tillates uten den berørte kommunes samtykke.

Høringsuttalelsen kan leses her.