Home Node LVKs høringsuttalelse til forslag om eiendomsskattesats ved kommunesammenslåing

LVKs høringsuttalelse til forslag om eiendomsskattesats ved kommunesammenslåing

Finansdepartementet har sendt forslag til ny bestemmelse om eiendomsskattesats ved kommunesammenslåing på høring, med frist til 12. juli 2019. Forslaget er foranlediget at Stortingets anmodingsvedtak nr 189 fra 15. desember 2018. 

Etter LVKs syn vil forslaget - i strid med Stortingets forutsetning - kunne føre til at kommunene vil tape eiendomsskatt på eiendommer som det  idag skrives ut eiendomsskatt på. Videre vil kommunene bli tvunget til å innføre eiendomsskatt på eiendommer som det tidligere ikke har vært skrevet ut eiendomsskatt tidligere enn planlagt. Forslaget ivaretar dermed ikke kommunenes behov for fleksibilitet om når det er realistisk mulig å få taksert eiendommer i som det tidligere ikke er skrevet ut eiendomsskatt på. Forslaget avviker fra hva som er regelen ved grensejusteringer. Ved å sette en frist for harmonisering og taksering til 1. mars 2020, vil mange kommuners planer for takseringsarbeidet måtte forseres, noe som vil øke risikoen for klager og søksmål.

LVK har i samarbeid med Industrikommunene og petroleumskommunene utarbeidet høringssvar. LVK oppfordrer alle medlemmer som står overfor sammenslåing om å inngi høringsuttalelse innen fristen 12. juli 2019.