Home Nyheter

Nyheter

LVK-nytt

Surnavassdraget i Møre og Romsdal og Trøndelag er regulert til kraftproduksjon, og hovedformålet med revisjonen er å bedre miljøtilstanden. Olje- og energidepartementet har derfor i kongelig...

NRK dokumentar - Vannkraft - arvesølvet fra fjellheimen
LVK-nytt

Dokumentaren "Vannkraft - arvesølvet fra fjellheimen", kommer på NRK 1 i morgen 11. februar klokken 20.00. Flere av LVKs ordførere og tillitsvalgte er intervjuet. 

LVK-nytt

Gratulerer med samefolkets dag 6. februar!

LVK-nytt

Det følger av vannforskriften at vannforvaltningsplanene skal revurderes og om nødvendig oppdateres hvert sjette år. Som LVK tidligere har varslet, har høringen av oppdaterte planer og...

Styret i Naturressurskommunene
LVK-nytt

I Naturressurskommunenes høringsuttalelse til Distriktsnæringsutvalget NOU 2020:12 støttes utvalgets anbefaling om lokal skatt ved bruk av naturressurser, etter modell fra vannkraftsektoren

LVK-nytt

Høyesterett har besluttet at tvisten mellom utbygger av vindkraft (Fosen Vind DA) og Statnett på den ene siden og Fosen reinbeitedistrikt skal henvises til behandling i Høyesterett i storkammer....

Forsiden på KLDs klimaplan
LVK-nytt

Regjeringen la fram sin klimaplan i en stortingsmelding 8. januar 2021: Meld. St. 13 (2020–2021...

Røyrvik, erosjon
LVK-nytt

I LVK-nytt fra 14. desember 2020 varslet vi kommunene om et erfaringsseminar for kommuner med revisjonssaker den 14. januar 2021. Det nærmer seg, og det er allerede 29 kommuner som er påmeldt....

Klimasæksmålet
LVK-nytt

Høyesterett frifant staten på alle punkter.

Alle dommerene var enige i forståelsen av Grunnlovens § 112.  Videre var det enighet om at vedtaket ikke var i strid med Den europeiske...

LVK-nytt

Hilde Merete Tonn er ansatt som ny konsernsjef etter  Auke Lont. Hun er sivilingeniør med utdannelse fr Norge og Tyskland og rkommer fra stillingen som konserndirektør og leder for innovasjon i...

Sider