Home Nyheter Budsjettavtalen – LVK er skuffet og overrasket
Sørfold

Budsjettavtalen – LVK er skuffet og overrasket

Regjeringspartiene, Venstre og KrF har blitt enige om en budsjettavtale hvor verk og bruk-skatten fjernes. Avtalen lyder slik:

«Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er enige om å fjerne adgangen til å ilegge eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner slik regjeringen har foreslått, men med følende endringer:

  • Utfasing av skatten forlenges fra fem til syv år og overgangsordningen fases inn over syv år.
  • Master og linjer i transmisjonsnettet («monstermaster») og nettanlegg ilegges fortsatt eiendomsskatt.
  • Det avsettes 72,5 mill. i statsbudsjettet for 2018 til retakstering.

Det er enighet om følgende anmodningsvedtak:

"Stortinget ber regjeringen sørge for at det gis tilnærmet full kompensasjon til kommuner som får redusert eksisterende inntekter som følge av endringene oppad begrenset til 500 mill. Kompensasjonen gjelder ikke nyetablering etter 1.1.2017 og bortfaller hvis virksomhetene nedlegges."»

Virkningen av avtalen er at den kommunale beskatningsretten er satt i spill. FrP har signalisert at den vil fjerne hele skatteordningen i løpet av perioden. Sikre varige årlige skatteinntekter fra bedriftene kan vanskelig erstattes av en uklar avtale om overføringer fra staten. Også prinsipielt sett er avtalen svært beklagelig fordi kommunenes rettmessige andel av verdiskapningen som skjer i industribedriftene lokalt ikke lenger vil bli sikret gjennom en lovbestemt kommunal skatteordning. Det har vært en grunnfestet ordning i Norge i mer enn 100 år.

H, FrP, Venstre og KrF skriver i budsjettavtalen at kommunene som taper skatteinntekter skal få en «tilnærmet full kompensasjon», oppad begrenses til 500 mill. kr. Dette er formulert som et pålegg til regjeringen. 

Det er uklart for LVK hvordan man skal få dette til, men "tilnærmet full kompensasjon" kan vanskelig forstås på annen måte enn at kompensasjonen må gjelde årlig. Denne forståelsen underbygges av presiseringen av at kommunene ikke vil få kompensasjon for nyetableringer etter 1. januar 2017, og heller ikke om virksomheten nedlegges. 

Det er også uklart hvordan de 500 mill. kr. skal fordeles på kommunene, dersom beløpet ikke strekker til alle. Tall fra KS og fra LVK tyder på at tapet er større. Det som er sikkert er at det er industrikommunene som rammes hardest. 

Det er regjeringen som har ansvar for å beregne skattetapet. LVK har kritisert regjeringen for at man ikke har utredet konsekvensene. Kommunene blir nå sittende igjen med en rekke spørsmål og en prinsipielt svært dårlig ordning. Kommunene har ansvar for svært mange viktige velferdsoppgaver, samt å legge til rette for den næringsaktiviteten som er i kommunene. LVK vil komme nærmere tilbake med mer informasjon om budsjettavtalen, herunder med råd tilknyttet kommunenes budsjettbehandling for 2018. 

Budsjettavtalen kan leses her