Home Nyheter En god plattform for det grønne skiftet

En god plattform for det grønne skiftet

Med dagens energimelding staker regjeringen ut den brede kursen for det grønne skiftet. Landets 160 vannkraftkommuner merker seg regjeringens fortsatt satsing på vannkraften som grunnpilaren i vår omstilling til fornybarsamfunnet, uttaler lederen i LVK, Torfinn Opheim.

«Energimeldingen er en god plattform, og LVK stiller seg bak den partnerskapstanken som regjeringen mener må ligge til grunn for vår industri- og energipolitikk fremover. I dette brede partnerskapet mellom industrien, kraftsektoren og det offentlige savner jeg likevel en viktig brikke: de kommuner som nå skal stille sine naturverdier til rådighet for en storstilt nettutbygging, batterifabrikker, vindkraftanlegg, hydrogenanlegg, mineralutvinning, datasentre og andre fremtidsrettede industritiltak. Regjeringen roser vårt historiske vannkraftregime, og statsministeren er opptatt av å se de barrierer som foreligger for det grønne skiftet. Da vil jeg si: nettopp vannkraftregimet viser hvordan våre politiske forfedre bygget på partnerskapstanken som virkemiddel for å bygge landet ved å involvere og stimulere de berørte lokalsamfunn til å bidra med sin naturkapital i storsamfunnets tjeneste. Slik burde regjeringen i energimeldingen også ha trukket med de kommuner som nå skal avstå store og verdifulle arealer i den partnerskapsmodellen som ligger til grunn for Norges vei mot lavutslippsamfunnet. Omstillingen haster, og involverte kommuner vil bidra til et raskere og smidigere grønt skifte» avslutter Opheim.