Home Nyheter Endringene i eiendomsskatt på verk og bruk
Budsjettforliket 2018

Endringene i eiendomsskatt på verk og bruk

Stortinget har vedtatt nye regler for eiendomsskatt på verk og bruk. Reglene trer i kraft 1. januar 2019, men kommunene må ta høyde for de nye reglene i sitt budsjett for 2018. Nedenfor følger en kort oversikt over reglene, konsekvensene og hva kommunene kan eller bør gjøre. Endringene vil bli tema på regionmøtene 11.-12. januar (Kongsberg), 18.-19. januar (Kristiansand), 1.-2. februar (Bergen), 8.-9. februar (Trondheim), 13.-14. Bodø, 5.-16. februar (Tromsø) og 6.-7. mars (Hamar).

Kategorien verk og bruk opphører fra og med 1. januar 2019

Kommuner som kun har eiendomsskatt på verk og bruk, må vedta et nytt utskrivingsalternativ fra 1. januar 2019. Ny og gammel lovtekst for alternativene er inntatt i tabell nedenfor.

Kommuner kan for fremtiden velge å skrive ut eiendomsskatt etter alternativ § 3 c, dvs kun på vannkraftanlegg, nettanlegg, vindkraftanlegg og petroleumsanlegg med særskatt etter petroleumsskatteloven § 5. Finanskomiteens flertall har presisert at med nettanlegg menes «alle anlegg i kraftnettet», det vil si «master, linjer, jord- og sjøkabler samt transformatorer mv.». Kraftnettet omhandler også regional og distribusjonsnett. Det vil mao fortsatt være mulig å skrive ut eiendomsskatt på disse anleggene. Gjeldende regler for verdsettelsen vil bli videreført.

Ønsker kommunen i fremtiden å skrive ut eiendomsskatt alle eiendommer som i dag er verk og bruk, må kommunen velge et utskrivningsalternativ som omfatter hele kommunen, jf esktl § 3 a, eller et annet alternativ som omfatter næring.

Retaksering i 2019. Kontorjustering - eventuelt  ny alminnelig taksering allerede i budsjettvedtaket for 2018?

Verk og bruk må retakseres innen 1 mars 2019 [1. april 2019 om området utvides og det innføres bunnfradrag]. Ved retakseringen i 2019 skal «produksjonsutstyr og -installasjoner» fritas for eiendomsskatt. Verdien av produksjonsutstyret og -installasjonene skal deretter fases ut over de neste seks årene.

Det er differansen mellom taksten i 2018 og 2019 forårsaket av produksjonsutstyret og -installasjonene, som vil utgjøre grunnlaget for hva som skal fases ut. Kommuner som har takster som er mer enn 10 år  bør derfor vurdere kontorjustering fra 2018, - eventuelt en ny allmenn omtaksering dersom det er praktisk gjennomførbart.

Fremgangsmåten ved retaksering

Det er verdien av produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner som skal fases ut. Installasjoner og utstyr som "tjener bygget" skal fortsatt tas med i taksten og beskattes. Dette nye grensesnittet fremgår ikke av dagens takster. «Produksjonsutstyr og -installasjoner» omfatter mer enn dagens «arbeidsmaskiner mv». Etter det nye grensesnittet skal utstyr og -installasjoner som utøver en funksjon i produksjonsprosessen ikke medtas i takstgrunnlaget. Installasjoner som tjener bygget skal fortsatt beskattes.

Ved retakseringen i 2019 skal taksten deles i to:

  • (1) Det fastsettes et takstgrunnlag for bygg, tomt, installasjoner og maskiner som tjener bygningen eller den faste eiendommen. Takseringen skal foregå etter nye takstregler, der takstprinsippet for alminnelig næringseiendom skal brukes. Taksering av næring skjer i dag etter forskjellige metoder, eksempelvis avkastningsverdimetoden som er én av metodene som ofte blir benyttet. Substansverdi kan benyttes «når det ikkje er mogleg å fastsetje verdet etter reglene» for alminnelig næringseiendom.
  • (2) Det skal i tillegg fastsettes et særskilt takstgrunnlag for produksjonsutstyr og -installasjoner. Dette grunnlaget skal fases ut trinnvis med 1/7 fra 2019 til 2024 (overgangsperioden). Grunnlaget skal være differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019. Overgangsreglene kan bare brukes dersom kommunen skrev ut eiendomsskatt på verk og bruk i 2018. Skattesatsen for denne delen av skattetaksten kan ikke settes høyere enn 2018-satsen.

Kompensasjon

I budsjettforliket ble det vedtatt at det skal gis en årlig kompensasjon til kommunene oppad begrenset til 500 millioner kroner per år etter full utfasing. Finanskomiteens flertall presiserer at kompensasjonen skal fortsette også etter 2025, og kommer i tillegg til den årlige rammen til kommunesektoren. For at kommunene skal få kompensasjon, er det forutsatt at virksomheten ikke er nedlagt. Det gis heller ikke kompensasjon for nyetableringer etter 1. januar 2017. Hvordan kompensasjonsordningen skal fordeles mellom kommunene dersom beløpet ikke er tilstrekkelig, er ikke nærmere beskrevet. Det er heller ikke kommentert om beløpet skal justeres når det endelige tapet er klarlagt.

Dekning av kostnader ved retakseringen                                                                                           

Det vil bli bevilget 72,5 millioner kroner i 2018 for dekning av retaksering. Det er ikke beskrevet hvordan fordeling av denne kompensasjonen skal gjennomføres.

Tilpasninger i budsjettet 2018?

Kommunene bør

  • sette av midler til takseringen som skal gjennomføres i 2018 og frem til 1. mars 2019. Det er usikkert om det bevilgede beløpet til retaksering er tilstrekkelig og hvordan dette skal fordeles.
  • vurdere skattesatsen nøye, ettersom denne ikke kan endres i overgangsperioden for den del av taksten som skal trappes ned.

Som følge av at de nye reglene i eiendomsskatteloven § 3 vil tre i kraft fra 1. januar 2019, må kommunestyret vedta nytt utskrivingsalternativ. Dersom kommunen som følge av endringene må utvide eiendomsskatten, vil det bli nørvendig med taksering av en rekke eiendommer. Dette arbeidet bør i tilfelle påbegynnes i 2018.  

De nye lovbestemmelsene om verk og bruk

De nye reglene inntas her:

Tabell

 

§ 4 annet ledd skal lyde:

Til faste eigedomar vert rekna bygningar og tomt som høyrer til, huslause grunnstykke som hagar, lykkjer, vassfall, laste-, opplags- eller arbeidstomter, bryggjer og liknande og likeeins næringseigedom. Til næringseigedom vert m.a. rekna fabrikkar, sagbruk, industrielle verk, steinbrot, losse- og lasteplassar og liknande arbeids- og driftsstader samt kontorlokale, butikk, hotell og serveringsstad mv. Produksjonsutstyr og -installasjonar skal ikkje reknast med i eigedomsskattegrunnlaget for næringseigedom. Til næringseigedom vert ikkje rekna kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum. For vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum skal arbeidsmaskinar og tilhøyrsle og ting som kan setjast i klasse med slikt ikkje reknast med utan tingen er ein part av sjølve føretaket.

§ 8 A-2 annet ledd skal lyde:

Verdet av vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum skal setjast til teknisk verde, eller avkastningsverde når det gir best uttrykk for verdet.

Overgangsregel til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 skal lyde:

Kommunar som i skatteåret 2018 skreiv ut eigedomsskatt på verk og bruk som frametter vert rekna som næringseigedom kan frå og med skatteåret 2019 til og med skatteåret 2024 skrive ut eigedomsskatt på eit særskilt fastsatt grunnlag. Det særskilte grunnlaget skal baserast på differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr og -installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget. Dette særskilte grunnlaget skal i 2019 vere lik seks sjudelar av differansen, og reduserast med ein sjudel kvart påfølgjande år. Skattesatsen ved slik avtrappa utskriving kan ikkje vere høgare enn den som blei nytta for dei same eigedomane for skatteåret 2018.

Regionmøtene – eiendomsskatteendringene

Endringene i eiendomsskatteloven og konsekvensene for kommunene vil være ett av hovedtemaene på LVKs regionmøter som starter opp i januar. Regionmøtene er både for politikerne og administrativt ansatte. Også medlemmer av takstnemndene kan delta. Se nærmere om program, datoer, sted mv under «aktiviteter» på www.lvk.no