Home Nyheter Finansministerens svar avklarer ikke konsekvensene av endringene i grunnrenteskatten – kommunenes høringsuttalelser
En person skuer utover fjord og fjell i Nordre Land på en klarværsdag

Finansministerens svar avklarer ikke konsekvensene av endringene i grunnrenteskatten – kommunenes høringsuttalelser

Finansministeren har besvart skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) 30. mai 2021 om forslaget til endringer i grunnrenteskatten og betydningen for kommunenes eiendomsskatteinntekter. Svaret gir etter LVKs syn ikke tilstrekkelig avklaring av konsekvensene av de foreslåtte endringene. LVK vil utarbeide høringsuttalelse som vil bli sendt medlemskommunene. Høringsfristen er allerede 4. august 2021, og kommunene bør vurdere om det skal delegeres til administrasjonen å avgi høringsuttalelse.

Som det fremgår av tidligere LVK-nytt sendte Finansdepartementet 11. mai 2021 på høring forslag til endringer i grunnrenteskatten. Ettersom grunnrenteskatten er fradragsberettiget i eiendomsskatten, får forslaget også betydning for eiendomsskatten. Det er likevel ikke foretatt beregninger av konsekvensene for kommunenes eiendomsskatteinntekter.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) stilte derfor 31. mai 2021 følgende skriftlige spørsmål til finansministeren:

"Hvordan skal skatteloven § 18-5 fjerde ledd om kostnader til fremtidig utskiftninger til driftsmidler i kraftverk forståes ved overgangen til en kontantstrømbasert grunnrenteskatt, og hva blir den langsiktige økonomiske konsekvensen, etter at perioden med investeringer er avsluttet, av omleggingen av grunnrenteskatten som foreslås i høringsbrevet 11. mai 2021 for vertskommunenes eiendomsskatt?"

I svar 7. juni 2021 uttaler finansministeren følgende om forståelsen av bestemmelsen i skatteloven § 18-5 fjerde ledd etter overgang til kontantstrømbasert grunnrenteskatt:

«Departementet har ikke foreslått endringer i metoden for å verdsette kraftanlegg i eiendomsskatten. Bestemmelsen i skatteloven § 18-5 fjerde ledd gjelder fortsatt, det vil si at fradraget for kostnader til fremtidig utskiftning av driftsmidler fortsatt beregnes med utgangspunkt i de skattemessige verdiene som brukes i forbindelse med fastsetting av skatt på alminnelig inntekt.»

LVK leser i utgangspunktet dette som en bekreftelse på at gjeldende regler for fastsettelsen av fradraget for fremtidige kostnader til utskifting av driftsmidler i skatteloven § 18-5 fjerde ledd videreføres. Etter LVKs syn bør det likevel presiseres i lovens ordlyd at endringen i fradragsretten i grunnrenteskatten ikke gjelder for beregningen av fradraget ved fastsettelsen av eiendomsskattegrunnlaget/formuesverdien etter skatteloven § 18-5.

Om de økonomiske konsekvensene av endringene i grunnrenteskatten for kommunenes eiendomsskatteinntekter, uttaler finansministeren videre følgende:

«Fastsatt grunnrenteskatt inngår ved beregning av eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftanlegg, og kommunenes inntekter fra eiendomsskatt på kraftanlegg kan derfor påvirkes av forslaget. Omleggingen av grunnrenteskatten er samlet sett om lag provenynøytral, men påvirker periodiseringen av grunnrenteskatteinntektene. På kort sikt vil lavere grunnrenteskatt kunne øke eiendomsskatten noe. Dette motsvares isolert sett av lavere eiendomsskatt på lengre sikt. […]

De mange særlige reglene for fastsetting av eiendomsskattegrunnlaget gjør det imidlertid krevende å overskue mulige konsekvenser for alle enkeltkraftverk og enkeltkommuner og i alle enkeltår. Effekten for eiendomsskatten vil også avhenge av utviklingen i kraftpriser fremover. Omleggingen til kontantstrømskatt og den foreslåtte endringen for å håndtere samvirkningen anslås samlet sett å være om lag provenynøytral i nåverdi. Over tid antas omleggingen samlet sett ikke å gi vesentlige utslag for eiendomsskatten til kommunene.»

Finansministeren antar følgelig at endringen i grunnrenteskatten «over tid» ikke vil gi «vesentlige utslag» for eiendomsskatten. Svaret gir etter LVKs syn ikke tilstrekkelig sikkerhet og avklaring for kommunene som vertskap for vannkraftutbygginger og kreditor for eiendomsskatten fra anleggene.

LVK vil snarlig utarbeide en høringsuttalelse hvor det etterlyses en nærmere utredning av de økonomiske konsekvensene av de foreslåtte endringene samt en klargjøring av forståelsen av reglene for verdsettelse av kraftanlegg for eiendomsskatteformål.

Siden høringsfristen er allerede 4. august 2021, bør kommunene vurdere å delegere til administrasjonen å avgi høringsuttalelse.

Finansministerens svar 7. juni 2021 kan leses her.