Home Nyheter Flertallet i Kommunal- og forvaltningskomiteen ber Regjeringen sørge for at kommuner som ikke rekker fristen for retakseringer 1. mars 2019 blir kompensert for inntektstap som følge av fristoversittelsen

Flertallet i Kommunal- og forvaltningskomiteen ber Regjeringen sørge for at kommuner som ikke rekker fristen for retakseringer 1. mars 2019 blir kompensert for inntektstap som følge av fristoversittelsen

Flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen ber Regjeringen sørge for at kommuner som ikke rekker 1. mars-fristen for retaksering av verk og bruk, får kompensert  skattebortfallet som følge av at retaksering ikke har vært mulig innen fristen.

Flertallets begrunnelse og vedtak lyder slik:

"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, viser til budsjettforliket mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2018, der det ble bestemt at de kommunene som taper på bortfallet av eiendomsskatt på verker og bruk, skal få tilnærmet full kompensasjon for bortfall av skatteinntekter etter en modell som skal utarbeides. Flertallet viser til tilbakemeldinger fra blant annet KS om at kommunesektoren vil få problemer med taksering av de aktuelle skatteobjektene gjennomført på kort tid. Flertallet understreker dermed at det må tas høyde for at kommunene ikke blir skadelidende for eventuell mangel på takseringskapasitet. Flertallet viser til at konsekvensen av at man ikke rekker en retaksering av alle verk og bruk innen fristen vil bli at kommunene må tilbakebetale all eiendomsskatt, jf. Sivilombudsmannens uttalelse 21. oktober 2016, SOM-2016-1368. Dette vil i så fall få dramatiske følger for kommunesektoren.

Flertallet fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen tilpasse kompensasjonsordningen til kommunene for endringer i eiendomsskatteloven, slik at de kommuner som eventuelt ikke har fått retaksert sitt eiendomsskattegrunnlag på verk og bruk innen fastsatt frist, får kompensert for skattebortfallet som følge av at retaksering ikke har latt seg gjøre innen fristen. Det forutsettes at kommunene går i gang med sitt arbeid med taksering snarest mulig og at de eventuelt dokumenterer det dersom det ikke var mulig å få gjennomført taksering innen fristen.»"

I og med at det ikke foreligger parlamentarisk grunnlag for en utsatt iverksettelse av de nye reglene, slik LVK og KS har bedt om, er LVK tilfreds med at stortingsflertallet med dette vedtaket vil sikre kommunene mot tap som følge av fristoversittelse som kommunene ikke kan lastes for.   

Som det fremgår forutsetter Stortingsflertallet at kommunene går i gang med retakseringsarbeidet. LVK gjentar derfor sin anbefaling om at medlemskommunene setter seg grundig inn i endringene og engasjer sakkyndig bistand. Ved engasjement av sakkyndig bistand bør kommunene stille krav om at taksator har erfaring med eiendomsskattetaksering.

Dersom kommunen ønsker veiledning eller bistand i forbindelse med retakseringsarbeidet kan LVKs sekretariat kontaktes.

Forøvrig viser LVK til gjennomgangen på LVKs eiendomsskatteseminar i mai. LVK har arrangert flere fordypningskurs om taksering av verk og bruk, og det er planlagt flere kurs i august. Kommunene kan melde seg på kursene under "Aktiviter" så snart endelig dato er fastlagt. 

LVK tilbyr også kurs for enkeltkommuner eller for grupper av kommuner. Kommuner som ønsker slike mer skreddersydde kurs kan ta kontakt med sekretariatet.