Home Nyheter Fylkesmennene skal fordele skjønnsmidler til retaksering av verk og bruk. Kommunene bør sende sine søknader så snart som mulig

Fylkesmennene skal fordele skjønnsmidler til retaksering av verk og bruk. Kommunene bør sende sine søknader så snart som mulig

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i brev 31. mai 2018 foretatt en fylkesvis fordeling av midlene til retaksering som samlet er satt til kr 72,5 millioner. Midlene skal kompensere kommunenes utgifter til retaksering av verk og bruk som følge av lovendringen som ble vedtatt i desember 2017. Ifølge KMD er det opp til fylkesmennens skjønn å fordele midlene videre til kommune. Fordelingen skal være ferdig innen 1. september 2018. Retakseringen skal være ferdig innen 1. mars 2019.

KMD ber fylkesmennene fordele midlene videre på de aktuelle kommuner, samt melde tilbake til departementet om hvordan fordelingen er gjennomført innen 1. september 2018. Det betyr at kommunene i god tid før 1. september må søke fylkesmennene om kompensasjon for kostnader til retaksering av verk og bruk.

KMDs fylkesvise fordeling er basert på et likt beløp per kommune satt til kr 150 000, og med et tillegg fordelt etter innbyggertall. KMD har opplyst til LVK at beregningsgrunnlaget (kr 150 000 + folketall) kun har relevans for den fylkesvise fordelingen, det er ikke førende for fylkesmennenes videre fordeling per kommune. Den videre fordelingen vil bero på fylkesmennens frie skjønn.

LVK vil anbefalte kommunene å sende søknad til fylkesmannen om dekning av kostnader til retaksering av verk og bruk så snart som mulig. Det som bør være relevant for fordelingen er antall verk og bruk og omfanget av disse, ikke først og fremst kommunens innbyggertall. I søknaden kan omfanget av retakseringsarbeidet underbygges ved at det vises til antall verk og bruk som må retakseres samt hvilke eiendomsskatteinntekter kommunene mottar fra disse verk og brukene i dag. 

LVK har utarbeidet et utkast til brev som kommunene kan benytte ved sin søknad om retakseringsmidler.