Home Nyheter Høring - forslag til nye regler om eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

Høring - forslag til nye regler om eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om klargjørende regler om eiendomsskatt ved kommunesammenslåing, hvor departementet foreslår at det innføres en overgangsperiode på inntil tre år for å samordne eiendomsskatten. Høringsfrist er 12. juli.

De foreslåtte reglene fastsetter hvordan kommuner som skal slås sammen kan øke skattesatsene i en overgangsperiode. Forslaget innebærer at satsene kan økes med inntil 1 promille for boliger og fritidsboliger, og 2 promille for næringseiendom mv. i en overgangsperiode på tre år.

Finansdepartementet forutsetter at overgangsreglene skal gi kommunene forutsigbarhet for eiendomsskatteinntekter fra næringseiendom mv. Reglene medfører at kommuner som tidligere ikke har innført eiendomsskatt, må vedta å innføre eiendomsskatt fra 2020 for å kunne oppnå den høyeste skattesatsen for næringseiendom etter tre år.

LVK vil inngi høringsuttalelse innen fristen 12. juli 2019.

Departementets forslag til endringer i eiendomsskatteloven § 13 tredje ledd og nytt fjerde ledd inntas her:

"Ved samanslåing av kommunar gjeld særskilde reglar for auke av skattesatsane i ein overgangsperiode på inntil 3 år. Overgangsperioden skal nyttast til å samordne skattesatsane. For bustad og fritidsbustad kan skatten ikkje aukast med meir enn kr 1 for kvart kr 1000 av takstverdet per år. For næringseigedom og eigedom som nemnt i § 3 c og § 4 tredje ledd kan skatten ikkje aukast med meir enn kr 2 kvart kr 1000 av takstverdet per år. Auken i skattesatsane må begynne første året av, og fordelast jamnt over heile overgangsperioden. Første året etter utløpet av overgangsperioden skal eigedomsskatten være lik i heile kommunen."

Vi inntar link til høringsforslaget som kan leses på Finansdepartementets sider.