Home Nyheter I statsråd fredag 5. mars ble det fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for Folla-Vindøla-reguleringen i Surnavassdraget

I statsråd fredag 5. mars ble det fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for Folla-Vindøla-reguleringen i Surnavassdraget

Surnavassdraget i Møre og Romsdal og Trøndelag er regulert til kraftproduksjon, og hovedformålet med revisjonen er å bedre miljøtilstanden. Olje- og energidepartementet har derfor i kongelig resolusjon pålagt nye vilkår om minstevannføring fra to sideelver til Surna, krav om nytt inntak og moderne konsesjonsvilkår av hensyn til fiskebestanden. I pressemeldingen fra departementet heter det blant annet:

«Surnavassdraget er et nasjonalt laksevassdrag. Folla-Vindøla-reguleringen har medført betydelige endringer i vannføringen i vassdraget. Kravet om revisjon er i hovedsak begrunnet med et behov for å bedre forholdene for laks- og sjøørretbestanden i Surna.»

Les hele pressemeldingen og statsrådens uttalelse her.

LVK har bedt om å få oversendt den kongelige resolusjonen med departementets begrunnelse.

Har du spørsmål til saksbehandlingen i revisjonssaker, kan du ta kontakt med LVKs sekretariat.