Home Nyheter Informasjon til folkevalgte - Aktiviteter i 2020
LVK folkevalgte - Info

Informasjon til folkevalgte - Aktiviteter i 2020

Kjære folkevalgte!

Gratulerer med valget!  Du er valgt av innbyggerne til å representere dem de neste fire årene. Tillit er grunnleggende i et godt lokaldemokrati og forutsetter at man har god kunnskap om de verdier man er satt til å forvalte.Din kommune er medlem av Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK), som har som oppgave å ivareta kommunenes interesse i saker om vannkraftutbygging, revisjoner av vannkraftkonsesjoner, skatt på vannkraft og nettanlegg, samt kommuneøkonomi. LVK håper du vil delta aktivt i de saker som organisasjonen arbeider med. Selv om LVKs organser ivaretar den den daglige driften er det den enkelte medlemskommune med ordfører og kommunestyrerepresentantene som utgjør organisasjonens politiske kraft.

I disse dager, hvor Kraftskatteutvalget i sin innstilling NOU 2019:16 har foreslått en avvikling av de kommunale ordningene fra vannkraft, er det mer enn noen gang behov for at det politiske LVK tar affære og opptrer samlet. Omfordelingen fra kommunene til staten er, dersom utvalgets forslag vedtas på nær 4 milliarder kroner årlig. LVKs utkast til høringsuttalelse er sendt alle kommuner og LVK anmoder om at kommunene følger opp med egen høringsuttalelse.

Nedenfor følger en nærmere informasjon om hva LVK er, hva organisasjonen jobber med og viktige datoer og møteplasser i det kommende år. LVK har også utarbeidet egne foiler til bruk i folkevalgopplæring, som du finner på medlemssiden under "foredrag". Dersom kommunene ønsker at LVK kommer til kommunen for å orientere om organisasjonen og sakene vi jobber med kan du ta kontakt med sekretariatet

Hva er LVK?

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) ble stiftet i 1977 og har i dag 175 medlemskommuner. Medlemskommunene er alle vertskap for vannkraftanlegg, og LVK skal følgelig først og fremst ivareta vertskommunenes interesser i spørsmål om kraftutbygging. Medlemskommunene dekker omlag 70 % av landets flateinnhold. Så å si all kraftproduksjon fra vannkraft som finner sted i Norge, skjer i en LVK-kommunene.

LVK er partipolitisk nøytral og tar ikke stilling for eller mot vannkraftutbygging.

Organiseringen

Organisasjonen er bygget opp med et landsmøte, landsstyre, arbeidsutvalg og sekretariat. I tillegg kommer de underutvalg som man til enhver tid finner hensiktsmessig.

Organisasjonens leder er Torfinn Opheim, fra Sauda kommune. LVK har ingen fast ansatte ut over leder. Organisasjonen er kostnadseffektiv og fleksibel, med fokus på aktuelle saker.

LVKs arbeid overfor medlemskommunene

LVKs sekretariat bistår medlemmene i energipolitiske spørsmål, og gir faglig og juridisk bistand i spørsmål om utbygging, opprusting/utvidelse av eksisterende verk, hjemfall, konsesjonskraft, konsesjonsavgifter, miljøspørsmål, herunder revisjon av konsesjonsvilkår, skatte- og avgiftsspørsmål, og kraftomsetning. Spørsmålene krever en betydelig spesialkompetanse som kommunene enkeltvis gjerne ikke har. Utbyggere og offentlige myndigheter har ofte erfaring fra andre saker, noe som har aktualisert behovet for organisering av vertsinteressene.

Vannkraft er klimavennlig, men med lokale ulemper

Med de vedtatte klimamål Norge er forpliktet til, vil de energipolitiske spørsmål stå sentralt i årene som kommer. Vannkraft er en ren og fornybar energikilde, men enhver kraftutbygging medfører nødvendigvis inngrep i naturmiljøet. Det er et prioritert arbeidsområde for LVK å få forståelse for at det er nødvendig med tiltak som kan redusere de negative konsekvensene enhver vannkraftutbygging fører med seg.

Kommunene har krav på en varig andel av verdiskapningen

Saker om rammebetingelsene for vannkraft er som regel av stor betydning for kommunene, både politisk, verdimessig og økonomisk. LVKs oppgave er å medvirke til at vertskommunene mottar en varig andel av den verdiskapning som skjer i distriktet.

LVK samordner medlemskommunenes arbeid

LVK fungerer som kommunenes talerør overfor sentrale styresmakter i saker om forvaltning av vassdrag, kommunenes rolle i kraftutbygginger, konsesjonsspørsmål, kraftnæringens og kommunenes rammebetingelser, EU og EØS-rettslige spørsmål, nettutbygging og nett-tariffering, samt skatter og avgifter på vannkraftanlegg og nettanlegg. Organisasjonen utarbeider høringssvar og deltar i høringer i departementene og på stortinget.

Informasjon

Mer informasjon om finner du på hjemmesidene www.lvk.no og på LVKs facebookside https://www.facebook.com/lvk.no/. Det er også opprettet egen lukket gruppe som heter LVK ordfører (gruppen er tross navnet åpen for alle politikere).

Landsmøte 2020

Neste landsmøte vil bli avholdt 26.-28 august 2020 i Trondheim. På LVKs landsmøter møter både politiker i LVKs medlemskommuner og administrativt ansatte.

Regionmøter og LVK-skolen

LVK har i mange år arbeidet med kompetanseoppbygging for medlemskommunene i sakene som vi jobber med. LVK arrangerer jevnlig regionmøter, samt kurs og seminarer. Videre er det opprettet en egen LVK-skole, som er nettbasert og med to samlinger.

Vinteren 2020 vil det bli avholdt følgende regionmøter:

16.-17. januar: Viken og Telemark, på Kongsberg
23.-24. januar: Vestland, i Bergen
30.-31. januar: Agder og Rogaland, sted ikke avklart
13.-14. februar: Møre og Romsdal og Trøndelag, i Trondheim
27.-28. februar: Nordland, i Bodø
9.-10. mars: Innlandet, på Hafjell
12.-13. mars: Troms og Finnmark, sted ikke avklart

Det vil fra januar 2020 også bli arrangert LVK-skolen. LVK-skolen er et nettbasert undervisningsopplegg med to samlinger a to dager. Skolen retter seg både mot politikere og administrasjon:

LVKs Energiskole: 1. samling 8.-9. juni og 2. samling 7.-8. september 2020
LVKs Kraftskatteskole: 1. samling 10.-11. februar og 2. samling 17.-18. februar 2020

Det tas forbehold om endring av datoene. Som følge av Ekspertutvalgets forslag har vi valgt å avholde LVKs Kraftskatteskole først. Denne skolen omfatter foruten de ulike skattartene som gjelder for vannkraftanlegg og nettanlegg også grunnrenteskatt på naturressurser og eiendomsskatt mer generelt og vil ha interesse også for andre naturressursbaserte næringen enn vannkraft.

De årlige LVK-seminarene

De årlige ajourføringsseminarene avholdes i mai 2020 i forbindelse med revidert Nasjonalbudsjett:

Eiendomsskatt 26. mai 2020 i Oslo
Konsesjonskraft 27. mai 2020 i Oslo

Sistnevnte seminar arrangeres som vanlig sammen med Kommunekraft AS. Som er ett datterselskap av LVK og som eies sammen med syv fylkeskommuner og ca 130 kommuner.

Påmelding til landsmøte og andre arrangementer i regi av LVK skjer på hjemmesidene under aktiviteter, hvor også det nærmere programmet for møter og andre aktiviteter vil bli lagt ut.  

Vi håper du fant denne informasjonen nyttig – og at du vil gjøre bruk av LVK og slutte opp om det viktige arbeidet som LVK gjør på vegne av kommunene og kommunenes innbyggere. Har du saker som du mener er av allmenn interesse er det bare å ta kontakt.

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Torfinn Opheim, leder i LVK, Caroline Lund og Stein Erik Stinessen, sekretariat