Home Nyheter Invitasjon til høringsmøte 13. november - Kraftskatteutvalget NOU 2019:16

Invitasjon til høringsmøte 13. november - Kraftskatteutvalget NOU 2019:16

LVK har Inviterer til møte for presentasjon av LVKs høringsuttalelse til Kraftskatteutvalgets innstilling NOU 2019:16
13. november kl 12.00-15.00
i Oslo Kongressenter Folkets hus.

Vi ber om en snarlig tilbakemelding om hvem som vil delta. Påmeldingskjema vil bli lagt ut mandag fk.

Bakgrunn

Kraftskatteutvalget foreslår i NOU 2019:16 at den statlige grunnrenteskatten skjerpes og at skatteletten bør skje ved en avvikling av de lovbestemte ordninger som gir vertskommunene inntekter.

Utvalgets mandat var å sørge for nødvendige investeringer for en opprusting av eldre kraftverk for å få frem mer fornybar energi. Kraftbransjen og LVK er enige om at utvalget foreslår feil medisin og har fremholdt at de ikke vil utløse de ønskede investeringer.

Det haster med en avklaring, både fordi videre fornybarutbygging er en viktig del av klimapolitikken og fordi 4 milliarder kroner ikke kan fratas kommunesektoren uten at det skaper øyeblikkelige utfordringer med budsjett- og økonomiplanarbeidet. Videre vil forvaltningen av konsesjonskraft for 2020 og påfølgende år stanse opp.

LVK og Energi Norge jobber med løsningsforslag

Energi Norge og LVK har kommet langt i en dialog om konkrete løsningsforslag som sikrer nødvendige opprustninger av eldre kraftverk og som samtidig sikrer en videreføring av de kommunale ordningene. Organisasjonene vil i fellesskap arbeide videre med dette slik at en videre oppfølging av NOU 2019:16 blir overflødig.  

LVKs høringuttalelse - invitasjon til møte 13. november 2019

Høringsfristen på NOU’en er 1. januar 2020. Fordi saken ikke kan ligge å drive, ønsker LVK å avgi høringsuttalelse i god tid før fristen. Også mange kommuner har også etterspurt når LVKs høringsuttalelse vil foreligge.

LVK har derfor besluttet å invitere til høringsmøte om Kraftskatteutvalgets innstilling NOU 2019:16
13. november kl 12.00-15.00 
i Oslo Kongressenter Folkets hus.

På møtet vil LVKs høringsuttalelse bli presentert. Det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Svarfrist og påmelding

Av hensyn til den korte fristen er det ønskelig med en snarlig tilbakemelding om hvem som vil delta på møtet. Påmeldingsskjema vil bli lagt ut på mandag fk, under aktiviteter.