Home Nyheter Kraftskatter - resolusjon Agder og Rogaland

Kraftskatter - resolusjon Agder og Rogaland

LVKs regionmøte for Agder og Rogaland 

LVKS REGIONMØTE I AGDER OG ROGALAND BER REGJERINGEN SNAREST AVKLARE SITT SYN PÅ SKATTEREGIMET FOR VANNKRAFT

105 deltakere fra 21 medlemskommuner i Agder og Rogaland viser til at en samlet kraftbransje, 160 vannkraftkommuner fra Lindenes til Sør-Varanger, NHO, Norsk Industri og fagbevegelsen har tatt klar avstand fra Sanderud-utvalgets forslag til nytt kraftskattesystem. Sentrale politikere fra regjeringspartiene og en samlet opposisjon på Stortinget har på samme måte offentlig tatt klar avstand fra utvalgets forslag. Alle de overnevnte miljøer har krevd at de lovbestemte ordninger som tilgodeser vertskommunenes interesser blir videreført uendret. De investeringer i lønnsom vannkraft som et samlet politisk miljø har ønsket, vil ikke bli gjennomført dersom kraftskatteutvalgets forslag blir gjennomført.

Vannkraftkommunene i Agder og Rogaland har i generasjoner avstått verdifulle naturverdier til beste for hele landet. Vannkraftregimet har frem til i dag gitt vertskommuner et rimelig vederlag for dette gjennom ulike skatte- og konsesjonsordninger. Staten og kraftforetakene har ved hver større vannkraftkonsesjon inngått en samfunnskontrakt med vertskommunen med samme varighet som kraftproduksjonen og naturinngrepene, og det har vært bred politisk oppslutning om disse prinsippene. Vår vannkrafthistorie har i det store og hele vært en suksess og et viktig element i nasjonsbyggingen.

Sanderudutvalget har satt til side denne samfunnskontrakten, med sterke reaksjoner til følge.

Regionmøtet oppfordrer regjeringspartiene til snarest å rydde av veien den sterke uroen som er skapt rundt det fremtidige kraftskatteregimet. Det er en uholdbar situasjon at stadig flere politikere fra regjeringspartiene lover vertskommunene en videreføring av dagens inntekter, uten at det fra regjeringen offisielt bekreftes at gjeldende ordninger vil bli videreført.

Sanderud-utvalget foreslår å avvikle lovbestemte og historiske rettigheter som konsesjonskraft og konsesjonsavgifter og gjeldende regler for eiendomsskatt på kraftanlegg. For kraftkommunene i Agder og Rogaland alene vil det føre til årlige tap på nesten 1 milliard kroner.
Så sent som i 2017 moderniserte Stortinget konsesjonslovene for vannkraft. Som ledd i disse lovvedtakene fastslo et enstemmig storting at reglene om konsesjonskraft og konsesjonsavgifter skulle videreføres. På samme måte vedtok Stortinget ved endringene i 2018 av reglene om eiendomsskatt på verk og bruk at gjeldende eiendomsskatteregler for vannkraftverk skulle videreføres uendret.

Regionmøtet vil anse det som klare løftebrudd dersom regjeringspartiene nå skulle finne grunn til å revurdere de samme ordningene. Mangelen på avklaring fra regjeringen skaper stor og økende uro i våre kommuner. Kraftinntektene er viktige deler av vår kommuneøkonomi, og vi finner det uholdbart å la saken drive videre uten den nødvendige avklaring.

Vi har klare forventninger til at regjeringspartiene forstår vårt behov for en snarlig avklaring.