Home Nyheter Kraftskatteutvalget foreslår ingen kompensasjon for kommunenes milliardtap

Kraftskatteutvalget foreslår ingen kompensasjon for kommunenes milliardtap

Fra enkelte hold er det reist spørsmål om utvalget foreslår å kompensere vertskommunene for det inntektstapet som utvalget anbefaler ved å avvikle konsesjonsordningene og (nesten) avvikle eiendomsskatten. LVK vil presisere:

Kraftskatteutvalget foreslår ingen kompensasjon

Dette fremgår av uttalelsen på s. 158:

«For å illustrere et ytterpunkt for fordeling har utvalget sett på en full omfordeling av provenyeffekten mellom stat, kommuner og fylkeskommuner via naturressursskatten. Det understrekes at dette bare er en illustrasjon og ikke et forslag fra utvalget.»

Kraftskatteutvalgets forslag innebærer en inntektsreduksjon på 3,66 milliarder kroner hvert år for vertskommunene. Staten på sin side vil få økte inntekter med 4,4 milliarder kroner. Utvalget skriver at «[e]n ønsket fordeling kan oppnås ved egne ordninger for omfordeling, enten gjennom naturressursskatten eller gjennom direkte inntektsfordeling». Det er feil at vertskommunenes ulike ordninger kan kompenseres med økt naturressursskatt.

En økning av naturressursskatten vil ikke kompensere vertskommunenes tap

Dersom man tenker seg en mulig kompensasjon gjennom naturressursskatten, har LVK følgende kommentarer:

Siden naturressursskatten inngår i inntektssystemet, vil store deler av kommunenes kompensasjon for kraftutbygging bli utjevnet mellom kommunene i hele Norge.  Utvalget opplyser på s. 159:

«Ved full omfordeling mellom stat og kommunesektor gjennom økt naturressursskatt vil 295 av 426 kommuner per 2017 få økte inntekter per innbygger. I de 295 kommunene med økte inntekter bor om lag 90 pst. av norske innbyggere.»

Dette viser at naturressursskatten først og fremst vil komme andre kommuner enn vertskommunene til gode gjennom utjevningsordningene i inntektssystemet. Dersom konsesjonskraft, konsesjonsavgift og store deler av eiendomsskatten fjernes i tråd med kraftskatteutvalgets forslag, og blir kompensert med økt naturressursskatt, vil det bety at vertskommunene vil tape store kraftinntekter.

Gjennom dagens eiendomsskatteregler og konsesjonskraftordningen mottar vertskommunene en rettmessig andel av verdiskapingen. Høyere kraftpriser øker verdiskapingen til glede både for staten, kraftselskapene og vertskommunene. Fordi vannkraften er evigvarende, forurensningsfri og klimavennlig øker vannkraftens verdi. Det er verdien av naturressursene som øker, og det vil derfor være sterkt urimelig om ikke de kommuner som har avstått sine stadig mer verdifulle naturressurser skal beholde en andel av denne verdiøkningen.  

Naturressursskatten er helt uegnet som «kompensasjonsordning» for kommunenes historiske rettigheter i vannkraftregimet.