Home Nyheter Løftebrudd fra Regjeringen
Illustrasjonen for SB 2021

Løftebrudd fra Regjeringen

 – svikter kommunene og kutter i kompensasjonen for tapte skatteinntekter fra verk og bruk

Finansminister Jan Tore Sanner har i dag, 7. oktober 2020, fremlagt Regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021. I forslaget kuttes kompensasjonsordningen for kommuner for bortfall av verk og bruk-inntekter fra 500 mill. til 300 mill.

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK), Industrikommunene og Nettverket for Petroleumskommuner (NPK) reagerer sterkt på at Regjeringen i forslaget til statsbudsjett går bort fra lovnadene om full kompensasjon for inntektsbortfallet. Forslaget kan ikke betraktes som noe annet enn et løftebrudd.

Forslaget om å endre verk og bruk skatten ble fremmet i statsbudsjettet for 2018. En samlet kommunesektor var sterkt imot lovendringen som trådte i kraft med virkning fra 1.1.2019.  Kommunene var også kritiske til Regjeringens forsvar for å avvikle verk og bruk-skatten med at kommunene ville bli kompensert. Erfaringer viser at kompensasjonsløfter aldri blir fulgt opp fra Statens side, i alle fall ikke over tid. Regjeringen forslag om kutt i kompensasjon fra 2021 viser at kommunenes frykt var berettiget.

Ved endring av verk og bruk-skatten ble kommunene i Statsbudsjettet for 2018 lovet «tilnærmet full kompensasjon» for det skattebortfallet departementet hadde anslått beregnet til 500 mill kroner, jf. Stortingets anmodningsvedtak nr. 180 (2017-2018). Under høringen til Statsbudsjettet i 2018 uttrykte kommuneorganisasjonene at anslaget over skattetapet var for lavt og at begrensningen på 500 mill. kr ikke ville sikre «tilnærmet full kompensasjon».

Ved behandlingen av Statsbudsjettet for 2019 gjentok kommuneorganisasjonen at kommunenes årlige kompensasjon må gis ut fra faktiske inntektsreduksjoner det enkelte år. På bakgrunn av innspillene under høringen fattet Stortinget 3. desember 2018 følgende anmodningsvedtak nr. 81 (2018-2019):

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2019 med en ny vurdering av størrelsen på kompensasjonsordningen for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner, basert på resultatet av kommunenes retaksering.»

I Prop. 114 S er kommunenes inntektsreduksjon angitt til 730 mill. kroner per år. Til tross for de oppdaterte tallene, foreslo ikke regjeringen å endre kompensasjonen for 2019. Kommuneorganisasjonen mente at regjeringens forslag i Revidert Nasjonalbudsjett var i strid med tidligere vedtak i Stortinget.

Kompensasjonsordningen ble lovet å være en varig ordning, også ut over innfasingsperioden på syv år. 

Nå foreslår altså regjeringen allerede etter to år å halvere rammen for kompensasjon til kommunene.

Alle kommuner som tidligere skrev ut eiendomsskatt på verk og bruk vil få redusert kompensasjon. Med fordelingsreglene som departementet praktiserer er det mange kommuner som ikke vil få kompensasjon over hode.

I Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til budsjett for 2021 står følgende om «kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner»:

«Fra 2019 bortfalt adgangen for kommunene til å ilegge eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner. Stortinget vedtok en kompensasjonsordning begrenset oppad til 500 mill. kroner. Som følge av at lovendringen fases inn over en syvårsperiode, trappes kompensasjonen gradvis opp over den samme perioden. I 2020 utgjør kompensasjonen 143 mill. kroner, som fordeles til 116 kommuner.

Som et utgangspunkt bør ikke staten kompensere enkeltkommuner for endringer i skattereglene når skatten er en frivillig, lokal skatt. Etter en samlet vurdering foreslår regjeringen å redusere den samlede kompensasjonen til 300 mill. kroner. For 2021 innebærer det at kompensasjonen trappes opp med 31,4 mill. kroner.

Med videre årlig opptrapping med samme beløp i perioden 2022–2025, vil samlet kompensasjon i 2025 utgjøre 300 mill. kroner. […]»

 

LVK, Industrikommunene og NPK reagerer særlig sterkt på at begrunnelsen for forslaget er at «[s]om et utgangspunkt bør ikke staten kompensere enkeltkommuner for endringer i skattereglene når skatten er en frivillig, lokal skatt.».   

Vi vil følge opp forslaget, og krever at Stortinget står ved løftet fra 2017 og sikrer kommunene full kompensasjon.