Home Nyheter LVK ber regjeringen klargjøre forslaget om endringer i skatteforvaltningsloven!

LVK ber regjeringen klargjøre forslaget om endringer i skatteforvaltningsloven!

LVK har i sitt høringssvar bedt regjeringen

  • klargjøre at forslaget ikke medfører at kraftkommunene mister sin søksmålsrett over skattemyndighetenes fastsettelse av iendomsskattegrunnlaget for vannkraftanlegg,
  • fremme forslag til regler om innsyn og klagerett for kommunene i saker om eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftanlegg
  • foreta presisering om frister mv
  • gjeninnføre søksmålsrett for kommuner i saker om naturressursskatt

Høringsuttalelse til forslag til endring i skatteforvaltningslovens regler om søksmålsadgang

LVK sendte 8. september  høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om endringer i reglene om søksmålsadgang i skatteforvaltningsloven. Forslagene kan få betydning for kommunene som kreditor for eiendomsskatt på kraftanlegg. LVK gjentar i høringsuttalelsen kravet om at kommunene må for innsyns- og klagerett over eiendomsskattegrunnlagene for kraftanlegg. Videre ber LVK om at kommunene får tilbake søksmålsretten i saker om naturressursskatt. LVK oppfordrer medlemskommunene til å følge opp saken politisk.

 

Forslaget om at søksmålsrett kun skal gjelde for vedtak som kan gjøres til gjenstand for klage må klargjøres

Departementet foreslår i høringsnotatet at det kun skal være søksmålsadgang over avgjørelser fra skattemyndighetene som det er klageadgang på. Videre foreslår departementet at det skatteforvaltningslovens søksmålsregler gjøres uttømmende og det skal gjelde én felles søksmålsfrist etter loven.

LVK har ingen innvendinger når det gjelder departementets forslag til endringer i den skattepliktiges søksmålsadgang etter skatteforvaltningsloven § 15-1. Departementets uttalelse om at skatteforvaltningsloven § 15-1 uttømmende regulerer hva det kan reises søksmål om og hvem som har søksmålskompetanse, kan imidlertid gi rom for uklarhet. LVK mener derfor at det må presiseres at forslaget ikke får noen konsekvenser for kommunenes søksmålsadgang etter skatteforvaltningsloven § 15-2. Kommunene er fremdeles ikke gitt klageadgang over eiendomsskattegrunnlagene, og kommunenes søksmålsadgang kan følgelig ikke begrenses til avgjørelser fra skattemyndighetene som det er klageadgang på.

Behov for lovpresiseringer

LVK ber i høringsuttalelsen om to presiseringer i skatteforvaltningsloven. For det første ber LVK om at det lovfestes at kommunene skal varsles ved søksmål fra den skattepliktige. Dette er sentralt for at kommunene skal kunne ivareta sine rettigheter som kreditor for eiendomsskatten.

For det andre ber LVK om en presisering av utgangspunktet for beregningen av kommunenes søksmålsfrist etter skatteforvaltningsloven § 15-4 første ledd. LVK foreslår at fristen beregnes fra melding om verdsettingen ble sendt kommunen, og ikke fra vedtaket ble sendt den skattepliktige, som er lovens ordlyd i dag.

LVK ber om at kommunene må få innsyns- og klageadgang over eiendomsskattegrunnlagene for vannkraftanlegg

LVK gjentar i høringsuttalelsen kravet om at kommunene må få lovfestet innsyn- og klageadgang over eiendomsskattegrunnlagene for kraftanlegg, og ber om at Stortingets anmodningsvedtak 28. april 2016 nr. 631 følges opp. Stortingsflertallet ba i anmodningsvedtaket regjeringen fremme forslag om innsynsrett og klageadgang for kommunene. 

Kommunene har per i dag kun adgang til å be om omgjøring av eiendomsskattegrunnlagene. Dette gir ikke tilstrekkelig rettssikkerhet for kommunene da det beror på skattemyndighetenes skjønn hvorvidt slike omgjøringsbegjæringer blir tatt til behandling. Også prosessøkonomiske hensyn taler for innsyns- og klageadgang for kommunene, ved at søksmål for å avbryte søksmålsfristen kan unngås.

 

Om ikke kommunene får innsyns- og klagerett, bør det lovfestes at kommunenes søksmålsfrist regnes fra skatteetatens vurdering av kommunens omgjøringsbegjæring.

Kommunene må gis tilbake søksmålskompetansen i saker om naturressursskatt

I forbindelse med vedtakelsen av skatteforvaltningsloven mistet kommunene søksmålskompetansen for naturressursskatten. LVK ber i høringsuttalelsen om at denne feilen rettes og at kommunene som kreditor for naturressursskatten får tilbake søksmålsretten, slik ordningen var frem til skatteforvaltningsloven trådte i kraft 1. januar 2017.

LVKs høringsuttalelse kan leses her.