Home Nyheter LVKs høringsuttalelse til forslag om eiendomsskattesats ved kommunesammenslåing

LVKs høringsuttalelse til forslag om eiendomsskattesats ved kommunesammenslåing

Finansdepartementet har sendt forslag til ny bestemmelse om eiendomsskattesats ved kommunesammenslåing på høring, med frist til 12. juli 2019. Forslaget er foranlediget at Stortingets anmodingsvedtak nr 189 fra 15. desember 2018. 

Etter LVKs syn vil forslaget - i strid med Stortingets forutsetning - kunne føre til at kommunene vil tape eiendomsskatt på eiendommer som det  idag skrives ut eiendomsskatt på. Videre vil kommunene bli tvunget til å innføre eiendomsskatt på eiendommer som det tidligere ikke har vært skrevet ut eiendomsskatt tidligere enn planlagt. Forslaget ivaretar dermed ikke kommunenes behov for fleksibilitet om når det er realistisk mulig å få taksert eiendommer i som det tidligere ikke er skrevet ut eiendomsskatt på. Forslaget avviker fra hva som er regelen ved grensejusteringer. Ved å sette en frist for harmonisering og taksering til 1. mars 2020, vil mange kommuners planer for takseringsarbeidet måtte forseres, noe som vil øke risikoen for klager og søksmål.

LVK har i samarbeid med Industrikommunene og petroleumskommunene utarbeidet høringssvar. LVK oppfordrer alle medlemmer som står overfor sammenslåing om å inngi høringsuttalelse innen fristen 12. juli 2019.

LVK er positiv til intensjonen om å sikre kommunenes inntekter, og også forslaget om at overgangsordningen utvides til tre år. LVK er imidlertid uenig i det stilles krav om at samordningen og satsøkning må begynne allerede fra 2020. Et krav om samordning allerede fra 2020 er en innstramming sammenholdt med forskriften om overgangsordning på to år, som mange kommuner har vedtatt. Å innføre eiendomsskatt på eiendommer som ikke tidligere har hatt eiendomsskatt vil kreve at ny taksering. Det er neppe praktisk gjennomførbart, da det er det nye kommunestyret som må vedta dette. Nytt kommunestyre konsitueres først høsten 2019. For at forslaget til ny overgangsregel skal være praktisk gjennomførbar, er det nødvendig at kommunene sikres større fleksibilitet.

LVK mener prinsipalt at det bør innføres samme regel ved kommunesammenslåing som ved grensejustering, jf. eiendomsskatteloven § 13 siste ledd. Bestemmelsen innebærer at kommunen kan benytte den høyeste satsen som én av kommunene benyttet før sammenslåingen. Stortinget har fotutsatt at det skal skje en opptrapping for boliger, fritidseiendom og næring. I LVKs forslag til endringer i den foreslåtte bestemmelsen er dette hensyntatt. Det er imidlertid sentralt at kommunene gis mulighet til selv å avgjøre hvilket år i overgangsperioden satsøkningen skal begynne.

Dersom departemetnets forslag vedtas vil det kunne få store konsekvenser for enkeltkommuner. I sammenslåingskommuner hvor én av kommunene ikke har hatt eiendomsskatt tidligere, eller det er avvikende utskrivnignsalternativer, må det etter departementets forslag gjennomføres taksering i dette området /for disse eiendommene innen 1. mars 2020.

Hva som er konsekvensen om kommunen ikke rekker fristen for taksering 1. mars 2020 er uklart, - om det innebærer at det ikke kan skrives ut eiendomsskatt i 2020 - eventuelt om man må begynne på laveste sats. vergangsperioden – eller å måtte begynne på laveste sats?

Vedlagt følger LVKs høringsuttalelse. LVK oppfordrer alle kommuner ssom skal slå seg sammen til å inngi høringsuttalelse, som kan leveres elektronisk på regjeringen.no.