Home Nyheter LVKs høringsuttalelse til kraftskatteutvalget - NOU 2019:16

LVKs høringsuttalelse til kraftskatteutvalget - NOU 2019:16

Landsstyret i LVK vedtok i dag 28. november 2019 på LVKs høringsuttalelse til NOU 2019:16 - Skatt på vannkraftverk. Uttalelsen følger vedlagt.

Utvalget foreslår endinger i de kommunale konsesjons- og skatteordninger på vannkraft som vil innebære et inntektstap for kommunene på 3,66 milliarder kroner per år, mens staten inntekter vil øke med 4,4, milliarder kroner. Utvalget foreslår ingen kompensasjonsordning, men skisser en kompensasjon gjennom økt naturressursskatt. 

LVK ber i høringsuttalesen om at

  • forslagene om å avvikle de kommunale ordningene med konsesjonsavgifter og konsesjonskraft droppes
  • eiendomsskatt på vannkraftanlegg fortsatt må baseres på markedsverdi, jf sktl. § 18-5
  • reglene om grunnrenteskatt endres slik at den kun omfatter superprofitten
  • det ikke innføres grunnrenteskatt på småkraft under 10 000 kVA

LVK uttaler videre at

  • kommunenes inntektstap ikke kan erstattes gjennom økt naturressursskatt
  • kommunenes inntektstap ikke kan erstattes gjennom økte overføringer

LVK avviser at

  • naturressursskatten tas ut av inntektssystemet

LVK ber om en snarlig avklaring av forslagene om de kommunale skatte- og konsesjonsordningene, både på grunn av den usikkerhet som er skapt når det gjelder kommunenes budsjetter og økonomiplan, og for forvaltningen av konsesjonskraften. Videre haster det med en avklaring om Norge skal nå klimamålene i Parisavtalen.