Home Nyheter LVKs strategimøte skal vedta høringssvar til NOU 2019:16 -Skatt på vannkraftverk
Høyre ved Asheim til Europower

LVKs strategimøte skal vedta høringssvar til NOU 2019:16 -Skatt på vannkraftverk

Landsstyret i LVK samles 28.-29. november i Oslo til strategisamling. På møtet skal LVKs høringsuttalelse til NOU 2019:16 - Skatt på vannkraftverk, også kalt Sanderudutvalget vedtas. Utvalget foreslår endinger i de kommunale konsesjons- og skatteordninger på vannkraft som vil innebære et inntektstap for kommunene på 3,66 milliarder kroner per år, mens staten inntekter vil øke med 4,4, milliarder kroner.

LVKs utkast til høringsuttalelse ligger under nyheter 20. november 2019 og under fanen "høringer og publikasjoner", men vedlegges nedenfor her på nytt. Det må påregnes enkelte justeringer i utkastet.

Kommunene oppfordres til å avgi egne høringsuttalelser.

LVK ber i høringsutkastet om at

  • forslagene om å avvikle de kommunale ordningene med konsesjonsavgifter og konsesjonskraft droppes
  • Eiendomsskatt på vannkraftanlegg fortsatt må baseres på markedsverdi, jf sktl. § 18-5
  • reglene om grunnrenteskatt endres slik at den kun omfatter superprofitten
  • det ikke innføres grunnrenteskatt på småkraft under 10 000 kVA

Utvalgets forslag vil innebære en omfordeling mellom stat og kommune - hvor vertskommunene vil tape 3,66 milliarder kroner. Utvaget foreslår ingen kompensasjonsordning, men skisser en kompensasjon gjennom økt naturressursskatt. 

LVK avviser at

  • kommunenes inntektstap kan erstattes gjennom økt naturressursskatt
  • kommunenes inntektstap kan erstattes gjennom økte overføringer
  • naturressursskatten tas ut av inntektssystemet

Utvalgsleder har etter avgivelsen av rapporten uttalt at omfordelingsvirkninger mellom kommuner som følger av økt naturresskursskatt kan unngås ved at naturressursskatten tas ut av inntektsutjevningen. LVK er uenig i dette av flere grunner: For det første fordi en slik ordningvil åpne for en kompensasjon som vil frata kommunene mulighet for en verdiøkning som følge av økte kraftpriser. For det annet fordi en slik ordning ikke vil være evig, hvis naturressursskatten tas inn i inntektssystemet igjen vil "kompensasjonen går til de folkerike kommuner uten rkaftanlegg. For det tredje fordi det vil føre til en omfordeling også av de inntektene kommunene har idag.  

Det har versert ulike signaler om utvalgsrapportens videre skjebne. Høyres finanspolitiske talsperson Asheim har uttalt  til Europowat at kraftskatteutvalet ikke er lagt dødt. I utkastet til LVKs høringssvar påeker LVK behovet for en snarlig avklaring av forslagene om de kommunale skatte- og konsesjonsordningene, både på grunn av den usikkerhet som er skapt når det gjelder kommunenes budsjetter og økonomiplan, og for forvaltningen av konsesjonskraften. Videre haster det med en avklaring om Norge skal nå klimamålene i Parisavtalen.