Home Nyheter NOU 2021:4 Norge mot 2025 foreslår at det utredes en naturavgift for bruk av natur!

NOU 2021:4 Norge mot 2025 foreslår at det utredes en naturavgift for bruk av natur!

Kommuenenettverkene som inngår i Naturressurskommunene, LVK, USS, Industrikommunene, Kommunekraft og NPK har i flere år bedt om at det innføres en avgift for bruk av natur etter modell far vannkraftregimet. Dette er også foreslått av flere offentlige utvalg. I dag (25. mars 2021) avleverte utvalget "Norge mot 2025" sin innstilling NOU 2021:4. Her foreslås det igjen at det utredes en naturavgift.  

På side 147 i NOU'ens kapittel 8 heter det:

"Naturavgift Inngrep og bruk av naturen har som regel ikke en pris for brukeren. Av prinsippene for en bærekraftig klima- og miljøpolitikk utledet i punkt 8.4 følger det at all bruk av naturens ressurser og økosystemtjenester med negative eksterne effekter bør prises. Dette tilsier at det bør finnes en naturavgift på alle naturinngrep som reflekterer de samfunnsøkonomiske kostnadene ved naturinngrepet.

Aktiviteter som fører til inngrep i naturen av ulike slag er i dag underlagt flere typer reguleringer, som konsesjonsprosesser og konsekvensanalyser for vann- og vindkraftutbygging. De eksisterende reguleringene bidrar derfor til at skaden ved naturinngrep til en viss grad internaliseres. Det er likevel grunn til å tro at negative eksterne effekter ved naturinngrep ikke fullt ut tas hensyn til i private og offentlige beslutningsprosesser. At det er vanskelig å verdsette kostnadene ved ulike naturinngrep, kan bidra til at verdien av for eksempel uberørt natur og biologisk mangfold undervurderes i konsesjonsbehandlinger. I en konsesjonsprosess kan det også være innslag av asymmetrisk informasjon mellom de som søker om et tiltak og myndighetene. Søkere kan ha interesse av å undervurdere de samfunnsøkonomiske kostnadene for å øke sannsynligheten for å få tillatelse. Dette muliggjøres hvis søker selv er ansvarlig for at det blir foretatt en konsekvensutredning. En naturavgift vil bidra til å rette opp i denne asymmetrien.

Den største utfordringen ved utformingen av en naturavgift er at de samfunnsøkonomiske kostnadene ved naturinngrep viser stor variasjon på tvers av tid, sted og type skade på naturen, og at kunnskapen om skadekostnadene er begrenset. Siden både økosystemtjenestene og naturinngrepene er mange og ulikeartede, vil det ikke være mulig å utforme én avgift som omfatter alle disse. Det må tas stilling til hvilke naturinngrep som skal omfattes av en naturavgift og hvilke eksterne effekter den skal prise. Det gjør det krevende å få etablert et system for verdsetting av natur og naturinngrep. Et komplisert system med mange ulike avgiftssatser vil være forbundet med høye administrative kostnader.

En riktig utformet naturavgift vil føre til at kun samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter blir gjennomført. Dette kan bidra til å legitimere naturinngrepene som finner sted, og dermed redusere konfliktnivået man ofte ser i forbindelse med naturinngrep. Dette har blitt aktualisert blant annet i diskusjonen om utbygging av vindkraft. En 8 Se figur 9.2 side 136 i NOU 2015: 15 Sett pris på miljøet. NOU 2021: 4 143 Norge mot 2025 vil føre til at utbyggere som tjener på at verdien av naturen reduseres, må betale for det. En avgift på ulike former for naturinngrep eller arealbruk har vært vurdert en rekke ganger, senest av Grønn skattekommisjon (NOU 2015: 15). Grønn skattekommisjon anbefalte et system med et mindre antall avgiftskategorier avhengig av inngrepstype og lokalisering. Videre anbefalte de at avgiften skulle fastsettes i konsesjonsbehandlingen. Det er ikke foretatt nærmere vurderinger av hvordan en naturavgift kan utformes i praksis.

Utvalget anbefaler at det arbeides videre for å kunne innføre en naturavgift."

Naturressurskommunene mener det er positivt at nok et utvalg påpeker det samme som kommuneorganisasjone har gjort i lang tid, men håper at det at en slik avklaring ikke trekker ytterligere ut i tid. Som det fremgår av NOU'en mangler det ikke på forslag i offentlige utredninger at det bør betales for bruk av natur. 

I NOU 2021:4 påpeker at det må tas stilling til hvilke naturinngrep som bør betale en naturavgift. Utvalget har ikke utredet nærmere hvordan en naturavgift skal utformes. Naturressurskommunene har imidlertid merkes seg at utvalget viser til at en naturavgift vil kunne dempe på konflikten ved inngrepene som naturressursbaserte næringer fører med seg. 

Naturressurskommunene bidrar mer enn gjerne imed innspill itil hvordan en naturavgift kan utformes.

LVK har mer 40 års erfaring med både kompensasjonsordninger og ordninger som skal sikre kommunene en andel av verdien vannkraftutbyggingen fører med seg. Etter Naturresurskommunenes syn er det prinsipeitl riktig at utbygger må betale for bruk av natur. For å dempe konflikten ved naturinngrep, må en naturavgift gå uangvkortet til de berørte kommuner, og uten utjevning. 

Naturressurskommunene har allerede før denne utredningen forelå invitert til webinar om Skatt på natur. Webinaret finner sted 27. april 2021. Program og påmeldingsinforasjon sendes ut rett over påske. Hold av datoen