Home Nyheter Ny SINTEF Planbok og KSE-veileder for kraftnett

Ny SINTEF Planbok og KSE-veileder for kraftnett

SINTEF har som varslet nå utgitt en oppdatert Planbok for kraftnett, som gjelder kostnader i transmisjonsnettet. KSE har i den anledning utarbeidet en veileder for taksering av kraftnettet.

Som kommunene tidligere er orientert om har SINTEF varslet en ny oppdatert Planbok for kraftnett som gjelder kostnader i transmisjonsnettet. Denne er etter hva LVK har fått opplyst nå publisert som et abonnementsprodukt. Etter hva LVK kjenner til ligger nyverdiene i Planboken høyere enn det som er lagt til grunn i de fleste takster i dag.

KSE, som har hatt et samarbeid med Statnett og SINTEF om Planboken, har publisert en veileder for taksering av kraftnettet. LVK har i forkant av utgivelsen hatt veilederen til gjennomsyn og kommet med synspunkter på enkelte forhold.

Ifølge KSE-veilederen utgjør Statnetts gjennomsnittskostnader til erverv av grunnrettigheter for en standardlinje (420 kV duplex) om lag 500 000 kr i 2018-tall, eller omlag ca. 6 % av kostnadene for en standardlinje. LVK gjør oppmerksom på at kostnader for adkomst og veianlegg ikke inngår i disse verdiene. Videre gjøres det oppmerksom på at kostnader til erverv av grunn vil variere mye alt ettersom hva slags grunn ervervet gjelder.    

LVK har tidligere tatt initiativ overfor KSE om at KS og LVK skulle utarbeide en felles veileder til kommunene. KS har imidlertid ikke ønsket et slikt samarbeid. Det kan følgelig være noe avvik mellom de råd LVK gir til sine medlemmer og de KSE har inntatt i sin veileder. 

Høyesterett har i Statnett II-dommen fra 2017 vist til hensynet til ensartet takstpraksis. For å sikre en mest mulig lik vurdering av de rettsspørsmål taksering av kraftnettet reiser, har mange av kommunene som har mottatt klager fra Statnett deltatt i det såkalte samordningsprosjektet. Dersom kommunen har spørsmål om dette kan sekretariatet kontaktes.