Home Nyheter Oslo tingrett - Kostnader til damrehabiliteringer skal aktiveres

Oslo tingrett - Kostnader til damrehabiliteringer skal aktiveres

Oslo tingrett har i dom 13. juni 2018 gitt staten medhold i at kraftselskapene ikke kan utgiftsføre damrehabiliteringer som følger av offentlige pålegg ved fastsetting av alminnelig inntekt og grunnrenteinntekt etter skatteloven. Tilsvarende problemstilling gjelder ved fastsettelsen av eiendomsskattegrunnlaget. Dommen vil, om den blir stående, følgelig få betydning også for kommunenes eiendomsskatt. 

Partene er Lyse Produksjon AS med Energi Norge som partshjelper - mot staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS).

Spørsmålet i saken er om Lyse Produksjon har rett til direkte fradrag for pådradde kostnader knyttet til arbeidene på Svartevassdemningen ved fastsetting av alminnelig inntekt og grunnrenteinntekt etter skatteloven § 6-1, § 6-11, og § 18-3, eller om kostnadene skal aktiverest etter skattelova § 18-6 fjerde ledd og fradragsførast gjennom avskrivinger med 1,5 % i året i 67 år. 

Saken omhandler betydelige verdier og er dels av prinsipiell betydning. Energi Norge viste til at NVE sitt pålegg om å forsterke demninger til vasskraftmagasin har ført til kostnader for vasskraftprodusentene  i størrelsesorden åtte til ti milliardar kroner. Energi Norge anførte for retten at det er urimelig at kostnadene ikke skal kunne utgiftføres direkte, og viste til den lange avskrivingsperioden på 67 år som et argument for at pålagte kostnader må kunne utgiftføres direkte, og at kraftselskapene ikke skal måtte aktivere kostnadene i skattesammenheng. 

Tingretten kom til at det for en utgiftsføring er et minstekrav om «at det foreligger et vedlikeholdsbehov» som det står dommen i HR-2016-01801-A (Norrøna) avsnitt 40.

Når det gjaldt den konkrete vurderingen konkluderer retten slik: "Ut frå det nemnde finn retten at dei tre tiltaka er ein kombinasjon av endringsarbeid og forbetring/standarheving, og ikkje kan klassifiserast som vedlikehaldsarbeid." Retten kom dermed til at kostnadene ikke kunne utgiftsføres. 

Dommen er ikke rettskraftig.