Home Nyheter Rapportering av eiendomsskattereduksjon til fylkesmennene

Rapportering av eiendomsskattereduksjon til fylkesmennene

Kommunene må så raskt som mulig innrapportere redusert eiendomsskattegrunnlag som følge av endringen av eiendomsskatt på tidligere verk og bruk. Enkelte fylkesmennene har fastsatt frister for tilbakemelding i brev til kommunene, men LVK er kjent med at flere kommuner ennå ikke har mottatt brev fra Fylkesmannen. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har bedt fylkesmennene om å innhente kommunenes reduserte eiendomsskattegrunnlag som følge av eiendomsskatteendringen. Fylkesmennene frist for tilbakemelding til departementet er satt til 5. mars. 

Flere fylkesmenn har allerede henvendt seg til kommunene, hvor noen har satt svært korte frister, i enkelte tilfeller før 1. mars.

Kommunene blir bedt om å melde inn følgende opplysninger:

«1. Det samlede eiendomsskattegrunnlaget ved utskriving av eiendomsskatten i 2018 for de eiendommene som ble berørt av den nevnte lovendringen.

2. Det samlede eiendomsskattegrunnlaget for de samme eiendommene ved utskriving av eiendomsskatten i 2019.»

Departementet ber kun om reduksjon i eiendomsskattegrunnlaget. Basert på opplysninger fra departementet, vil kommunenes innrapporteringer kunne bli brukt til å beregne kommunenes rett på kompensasjon. Siden kommunenes skattesatser mv. kan variere, anbefaler vi kommunene både rapporterer inn redusert eiendomsskattegrunnlag, samt reduserte inntekter. Det er den faktiske reduksjonen som skal rapporteres, og ikke kun et anslag. Innrapporteringen sendes direkte til Fylkesmannen. Dersom kommunens reduserte eiendomsskattegrunnlag ikke vil være kjent før fylkesmannens fastsatte frist for tilbakemelding, anbefaler vi kommunen å be om fristutsettelse. Kommunen bør i tillegg fremsette forslag til ny dato for kommunens innrapportering.