Home Nyheter Revidert budsjett 2020 og Kommuneproposisjonen 2021

Revidert budsjett 2020 og Kommuneproposisjonen 2021

LVK har gjennomgått Revidert budsjett for 2020 og Kommuneproposisjonen 2021 for saker av særlig betydning for LVK:

«Kraftkommuner» særskilt omtalt i kommuneproposisjonen ved fremstilling av kommunenes «frie inntekter»

I Kommuneproposisjonen 2021, tabell 2.2 til vedlegg 2, fremstilles 20 «kraftkommuner» som en egen kommunegruppe ved presentasjon av kommunenes frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet fordelt per innbygger. Øvrige kommunegrupper i tabellen er gruppert etter innbyggertall.

LVK kan ikke se at fremstilling av «kraftkommuner» er korrekt, - det er mer enn 200 kommuner som mottar de nevnte inntektstyper fra kraftproduksjon. LVK erfart i tdligere år at de angitte «kraftkommunene» også omfatter vertskommuner for landanlegg for olje og gass. Oversikten angir heller ikke eierkommunenes inntekter fra kraftproduksjon. LVK mener derfor at tabellen gir et uriktig bilde både av «kraftkommunes» inntekter og inntektsforholdene for eierkommunene. LVK vil ta opp saken med departementet på nytt.

Gjennomgang av inntektssystemet for kommunene

Regjeringen varsler i Kommuneproposisjonen 2021 at den tar sikte på å oppnevne et offentlig utvalg som skal vurdere og eventuelt foreslå endringer i inntektssystemet for kommunene i løpet av våren 2020. Utvalget vil få et bredt mandat, og vil bli bedt om å foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet. Utvalget skal komme med prinsipielle og faglige vurderinger av fordelingen av inntekter og behovet for utjevning mellom kommunene. Utvalget skal levere sin utredning i løpet av våren 2022.

LVK har spilt inn aktuelle kandidater som medlemmer i utvalget.

Eiendomsskatt – samlede inntekter

I Kommuneproposisjonen for 2021 anslås det at kommunenes eiendomsskatteinntekter vil ha en marginal økning fra 14,747 mrd. kr i 2019 til 14,8 mrd. kr i 2020.

Økningen gjelder kommunenes samledeinntekter, og ikke vannkraftsektoren særskilt.

Kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på verk og bruk

Kommunens kompensasjonsordning for inntektsbortfallet som følge av endringer i eiendomsskattereglene for verk og bruk er kort omtalt i Kommuneproposisjonen for 2021, hvor det blir presisert at det var 115 kommuner som mottok 71 millioner kroner i kompensasjon i 2019. Kommunenes faktiske inntektsbortfall utgjorde 104 millioner kroner i 2019.

LVK vil gjenta sitt tidligere krav om at kompensasjonen til kommunene må ta utgangspunkt i kommunenes faktiske årlige inntektstap for 2020, foreløpig beregnet til 208 millioner kroner, slik at kommunene sikres tilnærmet full kompensasjon som lovet.

Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

I Kommuneproposisjonen for 2021 presiserer Kommunal- og moderniseringsdepartementet om at sammenslåingsforskriftenes overgangsbestemmelser om eiendomsskatt er opphevet og erstattet med de nye reglene om eiendomsskatt ved kommunesammenslåing i eiendomsskatteloven § 13 (3).

LVK erfarer at enkelte kommuner mener regelverket er uklart. Disse kan i så fall ta kontakt med sekretariatet.

Likere nettleie

Det fremgår RNB 2020 at Olje- og energidepartementet tar sikte på å komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2021 med en oppfølging av utjevning av nettleie for forbrukerne. Saken har vært ute på høring. Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som har utredet ulike virkemidler, har tidligere i år sendt en oppsummering av høringsinnspillene til departementet, med RMEs anbefaling.

LVK vil holde medlemskommunene oppdatert på videre utvikling i saken.