Home Nyheter RNB2019: Kompensasjon for kun 68% av kommunenes eiendomsskattetap

RNB2019: Kompensasjon for kun 68% av kommunenes eiendomsskattetap

Kommunene ble lovet kompensasjon for avvikling av verk og bruk-skatten, men får dekket kun 68 %. LVK kan ikke se at dette tilsvarer en "tilnærmet full kompensasjon", slik Stortinget har lovet.

I revidert nasjonalbudsjett for 2019 er kommunenes samlede inntektsreduksjon som følge av avviklingen av verk og bruk-skatten samlet anslått til 730 millioner kroner per år. Som følge av utfasingen over syv år, vil kommunenes reduksjon i 2019 være 104 millioner kroner. Tapet kan bli større, ettersom flere kommuner har mottatt klager fra skattyterne.

Når det kun er satt av 71 millioner kroner til kompensasjon i 2019, vil ikke kommunene motta "tilnærmet full kompensasjon", slik Stortinget vedtok ved behandling av statsbudsjettet for 2018, også gjengitt i RNB 2019. Det påpekte også LVK under høringene i Stortinget høsten 2018. LVK vil gjenta sitt krav om at kommunenes faktiske inntektsreduksjon i 2019 må bli kompensert.

Grensen for når kompensasjonen trer inn er foreslått satt til en egenandel per innbygger lik for alle berørte kommuner. Kommuner med lavt innbyggertall vil med andre ord få en lavere egenandel før kompensasjonen trer inn. Forslaget innebærer at mindre kommuner som har de største tapene vil bli prioritert ved fordeling av kompensasjonen. LVK er enig i dette prinsippet, men mener prinsipielt at hele inntektstapet i 2019 må dekkes for samtlige kommuner.