Home Nyheter SB 2019: Endringer i eiendomsskatt for boliger og hytter

SB 2019: Endringer i eiendomsskatt for boliger og hytter

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2019 å redusere den maksimale eiendomsskattesatsen fra 7 til 5 promille for bolig- og fritidseiendommer fra 2020. Videre foreslår regjeringen at boliger skal verdsettes etter formuesgrunnlaget, og at det skal gjelde ent obligatorisk reduksjonsfaktor

Behov for lovpresisering - lovforslaget rammer generelt

Det følger av statsbudsjettet at forslaget om redusert sats ikke skal få betydning for kommunenes eiendomsskattesats på vannkraft eller øvrige eiendomsskatteobjekter. Slik forslag til lovvedtak er formulert (se forslag til ny § 11) vil det imidlertid ramme alle eiendomsobjekter. LVK vil følge opp saken og påpeke at lovvedtaket må presiseres, slik at det fremgår klart at makssatsen på 5 promille kun gjelder bolig- og fritidseiendommer.

 Verdsettelse etter formuesgrunnlaget

Regjeringen foreslår i tillegg å innføre obligatorisk regel om å benytte formuesgrunnlag for eiendomsbeskatning av boliger. Siden det ikke fastsettes formeusgrunnlag for fritidseiendommer, må kommunene fortsatt taksere slike eiendommer. 

Obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 % 

Regjeringen foreslår også å innføre obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetakstene på 30 prosent for bolig- og fritidseiendom.

Forslag til regelendringer skal tre i kraft fra 2020.

Det er 67 kommuner som i dag skriver ut eiendomsskatt på bolig- og fritidsboliger med en skattesats på over fem promille. Finansdepartementet anslår at konsekvensene for kommunesektoren samlet vil utgjøre 350 millioner kroner i 2020.