Home Nyheter SB 2019: Kompensasjon for verk og bruk-bortfall

SB 2019: Kompensasjon for verk og bruk-bortfall

I statsbudsjettet for 2019 har regjeringen anslått kommunens skattebortfall som følge av avviklingen av eiendomsskatt på verk og bruk. Kompensasjonsordningen er omtalt slik på side 64 i Prop. 1 S:

Kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt

Det foreslås å kompensere kommunene for bortfall av inntekter som følge av endringer i eiendomsskatten. Kompensasjon fases inn over sju år f.o.m. 2019 og øker med om lag 70 mill. kroner per år til et samlet beløp på 500 mill. kroner fra 2025.

Kompensasjonsordningen er nærmere omtalt i Prop. 1 S Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), hvor det fremgår at det er foreslått 71 millioner kroner i kompensasjon for 2019. KMD skriver at beløpet for 2019 tilsvarer 1/7 av maksimal kompensasjon på 500 millioner kroner. Videre skriver KMD at fordelingen av kompensasjonen på 71 millioner kroner skal skje på bakgrunn av kommunenes faktiske og dokumenterte reduksjon av inntekter, og at midlene vil bli fordelt i løpet av 2019.

Det er uklart om regjeringen med dette mener at kompensasjonen i 2019 skal være begrenset til 71 mill, også i det tilfelle kommunenes faktiske inntektsreduksjon viser seg å være høyere enn 71 millioner kroner. LVK er i såfall uenig i departementets forståelse av Stortingets anmodningsvedtak om "full kompensasjon"..

Som kjent uttalte flertallet i finanskomiteen i desember 2017 følgende:

"Flertallet understreker at det er fastsatt en årlig kompensasjon oppad begrenset til 500 mill. kroner per år når ordningen er fullt innfaset, som om lag vil kompensere tapene for kommunene og fortsette også etter 2025. Kompensasjonen vil komme i tillegg til den årlige rammen til kommunesektoren. I budsjettavtalen er det i tillegg satt av 72,5 mill. kroner i 2018 til retaksering av næringseiendom for de kommunene som ønsker å innføre dette som erstatning for skatt på verk og bruk.» (understreket her)