Home Nyheter Skriftlig spørsmål til finansministeren om grunnrenteskatt og betydningen for vertskommunenes eiendomsskatt
Grunnrenteskatt - konsekvenser for eiendomsskatten

Skriftlig spørsmål til finansministeren om grunnrenteskatt og betydningen for vertskommunenes eiendomsskatt

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har stilt følgede skriftlig spørsmål til finansministeren.

"Hvordan skal skatteloven § 18-5 fjerde ledd om kostnader til fremtidig utskiftninger til driftsmidler i kraftverk forståes ved overgangen til en kontantstrømbasert grunnrenteskatt, og hva blir den langsiktige økonomiske konsekvensen, etter at perioden med investeringer er avsluttet, av omleggingen av grunnrenteskatten som foreslås i høringsbrevet 11. mai 2021 for vertskommunenes eiendomsskatt?"

Spørsmålet er har fått dokument nr. 15:2325 (2020-2021) og ble innlevert 30.05.2021. 

Om begrunnelsen for spørsmålet heter det:

"Begrunnelse

I forbindelse med statsbudsjettet for 2021 vedtok Stortinget 15.12.2020 i lovvedtak 51 endringer skatteloven § 18-3 om grunnrenteskatten for vannkraft. Endringen innebar en overgang fra en periodisert grunnrenteskatt til en kontantstrømskatt.
I høringsbrev 11. mai 2021 er det sendt på høring et forslag hvor grunnrenteskattesatsen foreslås økt med 10,4 pst, med høringsfrist 4. august 2021. Det heter i notatet at økningen er nødvendig som følge av den tekniske omlegging i forbindelse med samordningen med selskapsskatten, for å sikre provenynøytralitet.
Konsekvensene for vertskommunenes eiendomsskatt er imidlertid ikke utredet, verken behovet for eventuelle endringer i verdsettelsesbestemmelsen i skatteloven § 18-5 som brukes for eiendomsskatt eller de økonomiske konsekvensene for kommunene. Dette til tross for at forslaget er ment å gjelde fra 1. januar 2021. Det er av avgjørende betydning å få belyst de langsiktige økonomiske konsekvensene, etter at perioden med investeringer er avsluttet, for vertskommunenes eiendomsskatt.
Dernest etterspørres hvordan skal skatteloven § 18-5 fjerde ledd om kostnader til fremtidig utskiftninger til driftsmidler i kraftverk forståes ved overgangen til en kontantstrømbasert grunnrenteskatt. Ved forrige lovendring av denne bestemmelsen ble endringen begrunnet i behovet for de samme regler som for grunnrenteskatten."

LVK har tidligere orientert medlemskommunene om høringsnotatet om endringer i grunnrenteskatten som ble sendt på høring 11. mai, med svarfrist 4. august 2021. Spørsmålet har også vært debattert på LVKs årlige eiendomsskatteseminar, og behandlet i Arbeidsutvalget og i Energirådet.

LVK vil utarbeide høringssvar til høringsbrevet fra Finansdepartementet. Høringssvaret vil bli sendt medlemskommunene - hvor vi etterlyser en nærmere utredning av konsekvensene av endringene som foreslås om grunnrenteskatt - både når det gjelder lovforståelsen av reglene som gjelder for verdsettelse av kraftanlegg for eiendomsskatteformål og når det gjelder økonomi.