Home Nyheter Statsbudsjettet 2020 - Saker fra OED

Statsbudsjettet 2020 - Saker fra OED

I Statsbudsjett 2020 - saker fra OED (Prop 1 S (2019-2020) OED) opplyser Regjeringen at den vil komme tilbake med egen sak om utjevning av nettariffene til våren 2020. Videre opplyses det om at Regjeringen vil komme tilbake med en sak om funksjonelt skille og fritak for mindre nettselskaper i god til før irkafttredelse av nytt lovvedtak i 2021. Endelig fremgår at Regjeringen vil vurdere endringer i ordningene med opprinnelsesgarantier - samt at Departementet vil prioritere arbeidet med revisjon av konsesjonsvilkår. 

Utjevning av nettleien for forbrukere:

Om oppfølging av anmodning- og utredningsvedtak skriver departementet (kap. 3, pkt. 3.1, s. 20)

«Stortinget ber regjeringen utrede hvordan man kan utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett. Utredningen skal omfatte virkemidler som frimerkeprinsippet, utjevning av ikke-påvirkbare faktorer og for øvrig tiltak som bedrer konkurransen og bidrar til likere priser og en sikker strømforsyning til lavest mulig kostnad for strømkundene. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med dette som en egen sak.»

I Granavolden-plattformen er det varslet at regjeringen vil utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett. Olje- og energidepartementet vil se punktet i Granavoldenplattformen og anmodningsvedtaket i sammenheng.

Departementet tar sikte på å komme tilbake til Stortinget på egnet måte våren 2020. (Pkt. 3.2, s. 21)

Funksjonelt skille – fritak for mindre nettselskap

Om anmodningsvedtaket vedrørende funksjonelt skille heter det:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til en lovendring som ivaretar de mindre nettselskapene, og der det i kravet om funksjonelt skille legges til grunn at nettselskap med under 30 000 abonnenter gis fritak.»

Anmodningsvedtaket vil bli fulgt opp gjennom utarbeidelse av forslag til endring i energiloven, som utredes og sendes på høring på ordinær måte. De vedtatte reglene om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille for alle nettselskap i henhold til endring i energiloven våren 2016, trer i kraft 1. januar 2021. Departementet har bedt NVE utforme nye forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille, som utfyller lovbestemmelsene som skal tre i kraft i 2021.

Det legges opp til at en ny lovsak om krav til funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet fremmes for behandling i Stortinget på ordinær måte i god tid før ikrafttredelsestidspunktet i 2021.

Olje- og energidepartementets mål og oppgaver (Programkategori 18.20 Energi og vannressurser)

Departementet vil vurdere endringer som kan gjøre at systemet med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm fungerer bedre (s. 57).
Departementet vil bidra til en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vannressursene. Det innebærer både å ivareta miljøhensyn ved ny utbygging og å legge til rette for miljøforbedring i allerede regulerte vassdrag. Departementet vil følge opp vedtatte forvaltningsplaner etter vannforskriften og prioritere arbeidet med revisjon av konsesjonsvilkår i 2020 (s. 57)

Diskusjonen om vannkraftbeskatning er ikke tema i statsbudsjettet for 2020, men pågår i egen prosess basert på kraftskatteutvalgets rapport, som ble offentliggjort forrige uke (NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk).