Home Nyheter Tidspunkt for ikrafttredelse av ny kommunelov er bestemt
Ikrafttredelsen av ny kommunelov

Tidspunkt for ikrafttredelse av ny kommunelov er bestemt

Ny kommunelov ble vedtatt av Stortinget 22. juni 2018. I statsråd 20. desember 2018 ble det bestemt at den nye kommuneloven i hovedsak skal tre i kraft fra to ulike tidspunkt. 

Kapitlene 1 til 13, 17 til 24, 26, 27, 30 og 31 trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023. I disse kapitlene finner vi blant annet reglene om det kommunale selvstyret, kommuneinndeling, folkevalgte organer, administrasjonen, interkommunal samarbeid, kontrollutvalget, revisjon, lovlighetskontroll og statlig tilsyn med mer. Valg til kommunestyret og fylkesting skjer 9. september 2019. Kommunestyrene og fylkestingene må ha konstituerende møte innen utgangen av oktober 2019. De ovennevnte delene av kommuneloven trer derfor i kraft mellom 9. september og 31. oktober 2019. Hvilken dato loven gjelder fra vil variere fra kommune til kommune og fylke til fylke. 

Kapitlene 14, 15, 16, 28 og 29 trer i kraft 1. januar 2020. I disse kapitelene finner vi i hovedsak reglene om økonomistryring.

Kapittel 25 som gjelder internkontroll, er det foreløpig uklart når trer i kraft. Årsaken er at departementet arbeider med en gjennomgang av ulike bestemmelser om internkotroll i særlovgivningen. Inntil videre gjelder derfor reguleringen i særlovgivningen, samt fra første konstituerende kommune- eller fylkestingsmøte 2019 overgangsbestemmelsen om interntikontroll i § 31-1.