Home Nyheter

Nyheter

LVK

LVK er fra flere medlemskommuner gjort kjent med at kraftforetak overfor grunneiere har varslet innløsning av årlige erstatninger. Sekretariatet i LVK vil fraråde grunneiere å akseptere slik...

LVK

Det vises til LVK-nytt nr 7/2004 vedlagt Olje- og energidepartementets forslag til lovendring vedrørende pris på konsesjonskraft. Nedenfor følger LVKs høringsuttalelse:

LVK

Under den offentlige høringen i Energi- og miljøkomiteen i dag om Supplering av Verneplan for vassdrag etterlyste komiteen konkrete eksempler på at kommuner med vernede vassdrag har støtt på...

LVK

Regjeringen har i dag, 26. mars 2003, lagt frem St. meld. nr. 29 (2003-2004) Om skattereform. Stortingsmeldingen er en oppfølging av Skatteutvalgets utredning, NOU 2003:9, Forslag til endringer i...

LVK

Det vises til LVK-nytt nr. 49/2003. Sammen med KS, KS Bedrift og Forum for strategisk nettutvikling (FSN) arrangerer LVK et felles seminar på Gardermoen 27 og 28 april, ”Kommunalt eierskap i...

LVK

LVKs landsstyre behandlet hjemfallsaken på landsstyremøte 10 - 11 mars 2004.

LVK

411 kommunerepresentanter fra 113 medlemskommuner deltok i år på LVK’ regionmøter. Det er rekordoppslutning, og det høye antallet og den aktive debatten på alle møtene viser at medlemskommunene...

LVK

LVK har erklært hjelpeintervensjon til støtte for staten i den rettssaken kraftbransjen med Hydro i spissen har anlagt om pris på konsesjonskraft. Som medlemskommunene er orientert om, prøver...

LVK

Olje- og energidepartementet har sendt på høring forslag til lovendring vedrørende pris på konsesjonskraft. Forslaget er i tråd med LVKs anmodning til departementet, og er utelukkende ment som en...

LVK

Det vises til LVK-nytt Nr 13/2003 hvor kommunene ble orientert om at Skattedirektoratet var forelagt diverse spørsmål vedrørende merverdiavgift på kommunenes uttak av konsesjonskraft.

Sider