LVK-nytt21. desember 2018

Olje- og Energidepartementet har i en pressemelding 20. desember orientert om at konsesjonskraftprisen for 2019 er fastsatt til 10,99 øre/kWh.

Dette er en reduksjon i forhold til prisen for 2018, som er 11,20 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2019. LVK vil på vanlig måte be [ ] Les mer ...

LVK-nytt18. desember 2018

Høsten 2018 lanserte Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) ny elektronisk løsning for oversendelse av eiendomsskattegrunnlagene for kraftanlegg. Det er imidlertid kun skatteoppkreveren som har fått tilgang til de elektroniske listene og kommunenes eiendomsskattekontor har måttet henvende [ ] Les mer ...

LVK-nytt12. desember 2018

Kommunal rapport skriver under KOMMUNESTRUKTUR at "Stortingsflertallet ber i dag regjeringen endre eiendomsskatteloven slik at kommuner som slår seg sammen ikke taper skatteinntekter fra industrianlegg.​ Kraft- og industrikommuner som skal slå seg sammen har de siste ukene kjempet for å [ ] Les mer ...

eiendomsskatt
LVK-nytt06. desember 2018

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2019 å redusere eiendomsskattesatsen til 5 promille. Forslaget skulle kun gjelde for boliger og fritidseiendom, men dette var ikke fanget opp i ordlyden i eiendomsskatteloven § 11. I Innst. 4 L (2018-2019) er ordlyden nå endret  i tråd med LVKs innspill [ ] Les mer ...

LVK-nytt03. desember 2018

Oslo tingrett har i dag avsagt  dom som slår fast at endring av prisvilkåret for konsesjonskraft fra individuell selvkost til OED-pris ligger innenfor statens revisjonsadgang.

Dommen er prinsipielt viktig for alle vertskommuner med revisjonsprosesser, igangværende eller kommende. Kommunen [ ] Les mer ...

LVK-nytt22. november 2018

LVK har fått gjennomslag for sine merknader til forslag til statsbudsjett for 2019 når det gjelder kompensasjonsordningen (eiendomsskatt) og utjevning av nettleie. Samtidig er det skapt stor usikkerhet til eiendomsskattesatsen ved utskrivning av eiendomsskatt på næring og energianlegg (ny [ ] Les mer ...

Flørli kraftstasjon
LVK-nytt19. november 2018

Finansdepartementet har svart på skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø i Arbeiderpartiet om skattesats ved utskriving av eiendomsskatt etter kommunesammenslåing. I svaret uttaler departementet at skattesatsen etter kommunesammenslåing skal baseres på satsen i den mest folkerike kommunen. [ ] Les mer ...

LVK-nytt03. november 2018

Borgarting lagmannsrett har i dom 31. oktober 2018 konkludert med at Oslo kommune hadde oversittet utskrivingsfristen i 2016, og derfor må tilbakebetale eiendomsskatten til saksøkerne for dette året. Etter eiendomsskatteloven § 14 er fristen for utskrivning av eiendomsskatt 1. mars. Oslo kommune [ ] Les mer ...

LVK-nytt01. november 2018

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) reiser spørsmål ved hva som er formålet med Statkrafts restriktive holdning til revisjonssakene, slik de fremstilte det i et innlegg på energidageneLes mer ...

LVK-nytt29. oktober 2018

SFS har opplyst at kommunene først vil motta lister elektronisk første halvdel av november. Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.