Home Nyhetsoversikt
LVK-nytt03. april 2018

Etter oppfordring fra flere medlemskommuner har LVK tatt inititativ for å bistå kommunene med en samordning, for å sikre en mest mulig ensartet takstpraksis av nettanlegg. Initiativet er en følge av Høyesterett dom 26. juni 2017 i Statnett II-saken at det er hvor Høyesterett påpeker som et [ ] Les mer ...

LVK-nytt09. mars 2018

Stortingsmedlemmer fra AP har fremsatt representantforslag om å utsette ikrafttredelsen av nye eiendomsskatteregler til 2020. Videre foreslås det en lovpresisiering hvor det klart fremgår at det ikke er nødvendig å innføre eiendomsskatt på næring for å benytte overgangsregelen til §§ 3 og 4 i [ ] Les mer ...

LVK-nytt09. mars 2018

Energi- og miljøkomiteens flertall går i Innst. 180 S (2017-2018) inn for å endre kravet om funksjonelt skille for mindre nettselskaper. En enstemmig komite ønsker også å få utredet lik nettleie i hele landet. Begge forslagene er i tråd med LVKs syn.Les mer ...

NOU 2018:5
LVK-nytt05. mars 2018

Kapitaltilgangsutvalget leverte 1. mars 2018 sin utredning. Ekspertutvalget fremhever at eiendomsskatten er et godt skattegrunnlag som bør videreføres i det norske skattesystemet. Utvalget uttaler videre at det bør gjennomføres en reform av eiendomsskatten «for å sikre en mer helhetlig utforming [ ] Les mer ...

LVK-nytt01. mars 2018

Leder Torfinn Opheim og sekretariatet ved Stein Erik Stinessen har i dag vært i møte med Energi- og miljøkomiteen på Stortinget for å drøfte EUs tredje energimarkedspakke og ACER. Les mer ...

LVK-nytt31. januar 2018

LVKs sekretariat minner om at medlemskommunene er forpliktet til å innrapportere inntekter fra vannkraftanlegg (konsesjonskraft, konsesjonsavgift, naturressursskatt og eiendomsskatt) i KOSTRA. Sekretariatet har i samarbeid med LVKs Eiendomsskatteutvalg utarbeidet en veiledning til [ ] Les mer ...

LVK-nytt26. januar 2018

LVK har sammen med KS Bedrift Energi, Distriktsenergi, NITO, El og IT Forbundet og Tekna stilt seg bak representantforslaget om endring av krav til funksjonelt skille. I felles opprop ber organisasjonene Stortingets Energi- og miljøkomité om å støtte forslaget om å unnta kraftselskap med under [ ] Les mer ...

LVK-nytt25. januar 2018

Finansdepartementet har i tolkningsuttalelse 11. januar 2018 presisert hvordan departementet mener nye eiendomsskattereglene skal forstås. Nedenfor følger våre kommentarer. Uttalelsen fra departementet er vedlagt.Les mer ...

LVK-nytt22. januar 2018

Produksjonslinjer er linjer som primært fører strøm fra kraftverket og ut til fjernledninger og fordelingsanlegget (innmatning). Produksjonslinjer kan imidlertid også benyttes til overføring og fordeling av kraft på ordinært vis. Helt fra 1960-tallet har  produksjonslinjer blitt [ ] Les mer ...

LVK-nytt15. januar 2018

I Jeløya-plattformen fremgår at regjeringen vil «[s]ette ned et ekspertutvalg som skal gå igjennom skatteregimet for norsk vannkraft». I brev til Finansdepartementet 15. januar 2018 anmoder LVK om å delta med en representant i ekspertutvalget.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.