Home Nyhetsoversikt
LVK30. oktober 2007

Vedlagt følger diverse presseklipp med kommentarer fra LVK og andre om hjemfallsdommenLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Advokatene i sekretariatet har skrevet en artikkel i Fagbladet Energi om Agder lagmannsretts prinsipielle avgjørelse om fallerstatning. Det er grunn til å tro at avgjørelsen vil bli anket til Høyesterett.Les mer ...

LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...
LVK-nytt nr 20/2007 (2007.05.31)
Utmåling av fallerstatning - Agder lagmannsretts overskjønn (Uleberg)

Agder lagmannsrett har i overskjønn 22. mai 2005 tatt stilling i den første prinsippsaken om utmåling av fallerstatning ved ekspropriasjon

LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...
LVK-nytt nr 15/2006 (2006.04.27)
ESA til sak mot Norge om hjemfall

EFTAs overvåkingsorgan ESA besluttet i går å stevne Norge for EFTA-domstolen på grunn av de norske hjemfallsreglene for vannkraftsektoren. Det må antas at det vil gå om

LVK30. oktober 2007

Regjeringen besluttet i går å videreføre dagens hjemfallsordning og praktiseringen av denne. Regjeringen viser til hensynet til kraftforsyningssikkerheten, miljøet og behovet for et sterkt offentlig eierskap til våre vannkraftressurser.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Justisministeren mottok i går NOU 2006:6 – Når sikkerheten er viktigst- fra det såkalte Sikkerhetsutvalget. Utvalget har blant annet vurdert sikkerhetsaspektet ved norsk kraftforsyning.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

I følge regjeringserklæringen vil regjeringen ”(..)sikre et sterkt offentlig og nasjonalt eierskap for å nå viktige politiske mål og sikre avkastning og inntekter til fellesskapet”.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Norge er av Eftas overvåkingsorgan ESA bedt om å endre norske konsesjonsregler for vannkraftsektoren. På samme tid arbeider flere EU land iherdig for å bevare eierskapet til sin energiforsyning.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

I forbindelse med høringen til Hjemfallsutvalget - NOU 2004:26 – er det fremkommet en del nye innspill og forslag til hvordan regelverket kan endres. LVK vil nedenfor kommentere noen av forslagene:Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.