Home Nyhetsoversikt
LVK30. oktober 2007

En samlet kraftbransje med Hydro i spissen har reist søksmål mot staten med påstand om at Olje- og energidepartementets vedtak om pris på konsesjonskraft er ugyldig. Stevningen bygger på at Stortingets enstemmige pålegg i desember 2002 til departementet oLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Det vises til LVK-nytt Nr 13/2003 hvor kommunene ble orientert om at Skattedirektoratet var forelagt diverse spørsmål vedrørende merverdiavgift på kommunenes uttak av konsesjonskraft.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Generalforsamling i Kommunekraft ble avholdt 17. juni 2004. Flere av aksjonærkommunene i Kommunekraft AS har gitt utrykk for at det er ønskelig at det avholdes et seminar om konsesjonskraftLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Nedenfor følger resolusjon vedtatt på LVKs regionmøte 16. januar 2004 på Kongsberg. Resolusjonen er sendt Olje- og Energidepartementet og Energibedriftenes Landsforening.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Regjeringen har i statsråd fredag vedtatt Ot.prp. nr 73 ( 2003-2004) om forslag til endringer i bestemmelsene om pris på konsesjonskraft.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Vedlagt følger Olje-og energidepartementets forslag til endringer i retningslinjene for beregning av konsesjonskraftprisen. Forslaget er en oppfølging av Stortingets enstemmige vedtak om å unnta overskuddsbaserte skatter fra beregningsgrunnlaget.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Kommuner med konsesjonskraft før 1959 anbefales å rette direkte henvendelse til konsesjonær - med krav om at de overskuddsbaserte skattene tas ut av prisberegningen med virkning fra 1.1.2003. Forslag til brev er vedlagt.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Kommunekraft AS - Rådgivning ved salg av konsesjonskaft Kommunekraft AS er et datterselskap av LVK, og hvor 122 kommuner og 8 fylkeskommuner har tegnet aksjer.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Voteringen i Odelstinget fant sted 14. juni 2004. Voteringen som enstemmig bifalt komiteens innstilling - skjedde uten forutgående debatt.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Høringsrunden om departementets forslag til lovendring om konsesjonskraftprisen viser at samtlige høringsinstanser med unntak av EBL gir sin tilslutning til lovendringen. Olje- og energidepartementet tar sikte på å fremme en lovproposisjon om saken med deLes mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.