Home Nyhetsoversikt
LVK30. oktober 2007

Vedlagt følger Olje-og energidepartementets forslag til endringer i retningslinjene for beregning av konsesjonskraftprisen. Forslaget er en oppfølging av Stortingets enstemmige vedtak om å unnta overskuddsbaserte skatter fra beregningsgrunnlaget.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Kommuner med konsesjonskraft før 1959 anbefales å rette direkte henvendelse til konsesjonær - med krav om at de overskuddsbaserte skattene tas ut av prisberegningen med virkning fra 1.1.2003. Forslag til brev er vedlagt.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Kommunekraft AS - Rådgivning ved salg av konsesjonskaft Kommunekraft AS er et datterselskap av LVK, og hvor 122 kommuner og 8 fylkeskommuner har tegnet aksjer.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Voteringen i Odelstinget fant sted 14. juni 2004. Voteringen som enstemmig bifalt komiteens innstilling - skjedde uten forutgående debatt.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Som det fremgår av nedenstående skriv fra EBL til sine medlemmer, som er gått ut i dag, anbefaler EBL medlemmene å respektere departementets prisfastsettelse for konsesjonskraft, eventuelt med forbehold dersom saken ønskes rettslig prøvet. LVK anbefaler kLes mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK er gjort kjent med at flere kraftselskaper nekter å bøye seg for Stortingets enstemmige vedtak 12. desember 2002 om hvordan konsesjonskraftprisen skal beregnes. Stortinget ba som kjent regjeringen trekke ut overskuddsskattene av prisberegningsgrunnlagLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Det vises til tidligere LVK-Nytt, hvor kommunene er orientert om den nye prisen på konsesjonskraft for 2003 – 9,38 øre/kWh.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Olje og energidepartementet har sendt ut pressemelding om konsesjonskraftprisen:Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Olje- og energidepartementet har i brev 7. april 2003 vedtatt nye retningslinjer for beregning av konsesjonskraftprisen, på bakgrunn av Stortingets vedtak 12. desember 2002 vedrørende Dok nr 8:25 (2001-2002) om pris på konsesjonskraft. Endringene i retninLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Det vises til LVK-nytt nr 10/03 hvor vi redegjør for reglene om merverdiavgift i forhold til kommunens alternative måter å disponere konsesjonskraftrettighetene på.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.