Home Nyhetsoversikt
LVK30. oktober 2007

Nedenfor følger LVK’s høringsuttalelse til Ljøgodtutvalgets rapport om forenklinger av beregningsgrunnlaget for konsesjonskraft og konsesjonsavgifter. LVK peker blant annet på:Les mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK sekretariat har sett nærmere på de konsesjonsrettslige spørsmål som oppstår dersom en konsesjonær overfor den konsesjonskraftberettigede kommune krever mer betalt enn det departementets prisvedtak gir grunnlag for. Som det fremgår nedenfor, er en slikLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Som det fremgår av nedenstående skriv fra EBL til sine medlemmer, som er gått ut i dag, anbefaler EBL medlemmene å respektere departementets prisfastsettelse for konsesjonskraft, eventuelt med forbehold dersom saken ønskes rettslig prøvet. LVK anbefaler kLes mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK er gjort kjent med at flere kraftselskaper nekter å bøye seg for Stortingets enstemmige vedtak 12. desember 2002 om hvordan konsesjonskraftprisen skal beregnes. Stortinget ba som kjent regjeringen trekke ut overskuddsskattene av prisberegningsgrunnlagLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Det vises til tidligere LVK-Nytt, hvor kommunene er orientert om den nye prisen på konsesjonskraft for 2003 – 9,38 øre/kWh.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Olje og energidepartementet har sendt ut pressemelding om konsesjonskraftprisen:Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Olje- og energidepartementet har i brev 7. april 2003 vedtatt nye retningslinjer for beregning av konsesjonskraftprisen, på bakgrunn av Stortingets vedtak 12. desember 2002 vedrørende Dok nr 8:25 (2001-2002) om pris på konsesjonskraft. Endringene i retninLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Det vises til LVK-nytt nr 10/03 hvor vi redegjør for reglene om merverdiavgift i forhold til kommunens alternative måter å disponere konsesjonskraftrettighetene på.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Sekretariatet har i den senere tid fått flere spørsmål fra kommuner og e-verk om man skal beregne merverdiavgift når kommunen selger konsesjonskraften, bruker den for å dekke eget behov eller på annen måte disponerer over konsesjonskraften.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK inviterer med dette medlemskommunene til seminaLes mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.