Home Nyhetsoversikt
LVK30. oktober 2007

I dom avsagt 27. august 2007 har Borgarting lagmannsrett med to mot en stemme stadfestet Oslo tingretts dom av 10. januar 2006 vedrørende lovligheten av departementets vedtak i april 2003 om pris på konsesjonskraft.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Noen av de viktigste virkemidler i kommuneøkonomien med betydelig lokalt handlingsrom er eiendomsskatt og konsesjonskraft. Regelverket og rammebetingelsene på disse områdene er endret vesentlig i det siste, blant annet med viktige endringer i eiendomsskatLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Det vises til LVK-nytt 9, 14 og 16 for 2006 vedrørende rettssakene om konsesjonskraftprisen.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Flere kraftprodusenter har nå tatt ut stevninger, og det må påregnes at enda flere kommuner har eller vil motta søksmål om konsesjonskraftprisen. Kommuner som mottar søksmål og som ønsker at tilsvar og krav om stansing av saken skal koordinere gjennom AdvLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Det vises til LVK-nytt 9/2006 vedrørende rettsakene om konsesjonskraftprisen.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Olje- og energidepartementet har 21. desember 2005 fastsatt pris på konsesjonskraft for 2006.Les mer ...

LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...
LVK-nytt nr 8/2007 (2007.03.19)
Revisjon av gamle konsesjoner

Statkraft frykter at mer enn én TWh årlig vannkraftproduksjon skal gå tapt når gamle vannkraftkonsesjoner kommer opp for revisjon. Kommunene frykter på sin side at gamle

LVK30. oktober 2007

Kraftprodusentene har gjennom nedtapping av vannmagasinene i vår og sommer for eksport av kraft brutt de grunnleggende forutsetninger for drift av kraftanleggene som ble gitt i konsesjonene. Dette har ført til omfattende og utilsiktede skader på natur ogLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Ordførere som er involvert i de ulike revisjonssakene har i dag sendt brev til Stortingets Energi og miljøkomité.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Det er nå ett og et halvt år siden LVK arrangerte seminar om revisjon av konsesjonsvilkår. Bakgrunnen for møtet i mai 2003 var løfter fra statsråd i olje- og energidepartementet Einar Steensnæs om å bringe de prinsipielle spørsmål revisjonssakene reiser iLes mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.