Home Nyhetsoversikt
LVK30. oktober 2007

Kraftprodusentene har gjennom nedtapping av vannmagasinene i vår og sommer for eksport av kraft brutt de grunnleggende forutsetninger for drift av kraftanleggene som ble gitt i konsesjonene. Dette har ført til omfattende og utilsiktede skader på natur ogLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Ordførere som er involvert i de ulike revisjonssakene har i dag sendt brev til Stortingets Energi og miljøkomité.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Det er nå ett og et halvt år siden LVK arrangerte seminar om revisjon av konsesjonsvilkår. Bakgrunnen for møtet i mai 2003 var løfter fra statsråd i olje- og energidepartementet Einar Steensnæs om å bringe de prinsipielle spørsmål revisjonssakene reiser iLes mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK har i samarbeid med flere andre organisasjoner utarbeidet et standard avtaleverk for de ulike kontraktsspørsmål ved bygging av små kraftverk. Avtaleverket er kalt "Lillekraft". Med dette inviteres medlemskommuner og andre intresserte til seminar 8. maLes mer ...

LVK30. oktober 2007

LVKs sekretariat har fått henvendelser fra medlemskommuner med spørsmål om det er anledning til å skrive ut eiendomsskatt på Avinor AS' (tidligere Luftfartsverket) anlegg, samt om disse kan anses som "verk og bruk" i eiendomsskattelovens forstandLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Det vises til LVK-nytt 41/02 av 19. desember 2002 hvor LVK redegjør for Finansdepartementets forslag om at eiendomsskatteloven § 8 likevel ikke skal tre i kraft for kraftføringsanlegg.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Av Skatteutvalgets mange forslag er det bare utvalgets anbefaling om styrking av eiendomsskattens stilling som vil kunne få direkte betydning for kommunene. Utvalgets anbefalinger åpner for at kommunene kan få økt sine inntekter av eiendomsskatt og at komLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Det vises til LVK-nytt 41/02 19. desember 2002. Sekretariatet har mottatt en rekke henvendelser fra kommuner som ønsker å få oversendt standard utkast til skattetakstvedtekter, jfr LVK-nyttet side 5 pkt 5.4.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

LVKs sekretariat har kontaktet Skattedirektoratet for å få opplyst når kommunene vil motta eiendomsskattegrunnlagene for 2005 for kraftproduksjonsanlegg.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

I LVK-nytt nr 22/2004 (2004.06.16) redegjorde LVK for Kommunalkomiteens tilråing i Innst. S. 255 (2003-2004). Her fremgår at flertallet ber Stortinget avvise regjeringens forslag om en gjeninnføring av kommunal andel av selskapsskatten.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.