Home Nyhetsoversikt
LVK30. oktober 2007

Standardavtalene som skal dekke de aktuelle aktørers behov for avtaleverk ved planlegging, bygging og drift av småkraftverk, ble i sin første utgave presentert i et seminar i Oslo 30. september.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

En samlet kraftbransje med Norsk Hydro i spissen har anlagt sak mot staten for de endringer departementet foretok i 2003 med å ta ut overskuddsskatter av beregningsgrunnlaget for konsesjonskraftprisen.Les mer ...

LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...
LVK-nytt nr 8/2007 (2007.03.19)
Revisjon av gamle konsesjoner

Statkraft frykter at mer enn én TWh årlig vannkraftproduksjon skal gå tapt når gamle vannkraftkonsesjoner kommer opp for revisjon. Kommunene frykter på sin side at gamle

LVK30. oktober 2007

Kraftprodusentene har gjennom nedtapping av vannmagasinene i vår og sommer for eksport av kraft brutt de grunnleggende forutsetninger for drift av kraftanleggene som ble gitt i konsesjonene. Dette har ført til omfattende og utilsiktede skader på natur ogLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Ordførere som er involvert i de ulike revisjonssakene har i dag sendt brev til Stortingets Energi og miljøkomité.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Det er nå ett og et halvt år siden LVK arrangerte seminar om revisjon av konsesjonsvilkår. Bakgrunnen for møtet i mai 2003 var løfter fra statsråd i olje- og energidepartementet Einar Steensnæs om å bringe de prinsipielle spørsmål revisjonssakene reiser iLes mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK har i samarbeid med flere andre organisasjoner utarbeidet et standard avtaleverk for de ulike kontraktsspørsmål ved bygging av små kraftverk. Avtaleverket er kalt "Lillekraft". Med dette inviteres medlemskommuner og andre intresserte til seminar 8. maLes mer ...

LVK30. oktober 2007

I kommuneproposisjonen for 2004 varsler Regjeringen forslag om gjeninnføring av kommunal selskapsskatt fra 2005. Forslaget, som er omtalt i kap 14, følger i fulltekst nedenfor. En interdepartemental arbeidsgruppe foreslår som ny fordelingsregel at en andeLes mer ...

LVK30. oktober 2007

EBL har fremmet forslag for Finansdepartementet om drastiske endringer i kraftskattene og konsesjonsreglene, som vil kunne føre til store omveltninger for kraftkommunenes økonomi. I brev 28. mai foreslås ”en samordning av grunnrenteskatten og de konsesjoLes mer ...

LVK30. oktober 2007

I Ot. prp. 93 2002-2003 som ble fremmet 14.05.2003 fastholder Finansdepartementet at gjeldende regler for taksering av overføringsanlegg bør videreføres. Saken er tidligere omtalt i LVK-nytt 41/2002 og 11/2003Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.