Home Nyhetsoversikt
LVK30. oktober 2007

I kommuneproposisjonen for 2004 varsler Regjeringen forslag om gjeninnføring av kommunal selskapsskatt fra 2005. Forslaget, som er omtalt i kap 14, følger i fulltekst nedenfor. En interdepartemental arbeidsgruppe foreslår som ny fordelingsregel at en andeLes mer ...

LVK30. oktober 2007

EBL har fremmet forslag for Finansdepartementet om drastiske endringer i kraftskattene og konsesjonsreglene, som vil kunne føre til store omveltninger for kraftkommunenes økonomi. I brev 28. mai foreslås ”en samordning av grunnrenteskatten og de konsesjoLes mer ...

LVK30. oktober 2007

I Ot. prp. 93 2002-2003 som ble fremmet 14.05.2003 fastholder Finansdepartementet at gjeldende regler for taksering av overføringsanlegg bør videreføres. Saken er tidligere omtalt i LVK-nytt 41/2002 og 11/2003Les mer ...

LVK30. oktober 2007

LVKs sekretariat har fått henvendelser fra medlemskommuner med spørsmål om det er anledning til å skrive ut eiendomsskatt på Avinor AS' (tidligere Luftfartsverket) anlegg, samt om disse kan anses som "verk og bruk" i eiendomsskattelovens forstandLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Det vises til LVK-nytt 41/02 av 19. desember 2002 hvor LVK redegjør for Finansdepartementets forslag om at eiendomsskatteloven § 8 likevel ikke skal tre i kraft for kraftføringsanlegg.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Av Skatteutvalgets mange forslag er det bare utvalgets anbefaling om styrking av eiendomsskattens stilling som vil kunne få direkte betydning for kommunene. Utvalgets anbefalinger åpner for at kommunene kan få økt sine inntekter av eiendomsskatt og at komLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2004 å redusere minimumsverdien i eiendomsskattegrunnlaget fra 1,10 kr /KWh til 0,80 kr/KWh. Dette vil for de fleste kraftkommunene føre til et betydelig tap i eiendomsskatteinntekter, fordi om lag 80 % av alle kLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Regjeringen har fremmet forslag om endringer i reglene for fastsettelse av eiendomsskattegrunnlag for kraftanlegg. Dersom forslagene blir vedtatt, vil ligningsmyndighetene i desember for de fleste kraftanleggene fastsette nye - og lavere - eiendomsskattegLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Det er en grunnleggende forutsetning i forholdet mellom regjering og Storting at våre folkevalgte kan bygge sine politiske beslutninger på korrekt og relevant informasjon. I regjeringens begrunnelse i statsbudsjettet for endringer i kraftskattereglene, svLes mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK var 20. oktober på høring i Finanskomiteen på Stortinget. Nedenfor følger LVKs leder Børre Rønningens innlegg på møtet:Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.