Home Nyhetsoversikt
LVK30. oktober 2007

LVK har igangsatt arbeidet med å få Stortingets tilslutning til å opprettholde dagens minimumsverdi i eiendomsskattegrunnlaget på 1,10 kr/kWh. Det vil kreve iherdig innsats fra alle LVK-kommuner, og LVK vil be hver kommune om å gjøre en innsats lokalt, båLes mer ...

LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...
LVK-nytt nr 38/2003 (08.10.03)
Statsbudsjettet 2004 - Regjeringen reduserer inntektene til mer enn 100 kommuner

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet 2004 å redusere minimumsverdien i eiendomsskattegrunnlaget for kraftforetakene fra 1,10 kr

LVK30. oktober 2007

I Finansdepartementets høringsnotat 3. juni 2003 uttales at ”Departementet mener imidlertid at det vil være hensiktsmessig…at minimumsverdien settes lavere…” I dette ligger at dagens minimumsverdi i eiendomsskattetakseringen for kraftanlegg på 1,10 kr/kWLes mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK har sendt brev til Finansdepartementet hvor det på rettslig og lovgivningspolitisk grunnlag legges til grunn at kommunene har rett til innsyn i grunnlaget for kommunefordelingen av selskapsskatten. LVK ber om møte med departementetLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Hjelmeland kommune har sendt brev til en rekke av LVKs medlemskommuner, hvor de ber kommunene om å støtte et krav om å endre kommunefordelingsreglene for eiendomsskatt. Det er LVKs syn at fordelingsreglene ikke bør endres.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Høyesterett har i dom av 21. juni 2006 fastslått at det kan skrives ut eiendomsskatt på kabelfjernsynsanlegg.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Vedlagt følger Finansdepartementets svar 12. juni 2007 på LVKs brev av 31. oktober 2006. Departementet gir i brevet sine generelle merknader til problemstillingene knyttet til det obligatoriske fritaket i eigedomsskattelova § 5 bokstav h for jord- og skogLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Noen av de viktigste virkemidler i kommuneøkonomien med betydelig lokalt handlingsrom er eiendomsskatt og konsesjonskraft. Regelverket og rammebetingelsene på disse områdene er endret vesentlig i det siste, blant annet med viktige endringer i eiendomsskatLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Sentralskattekontoret for Storbedrifter (SFS) har endret ligningen for Statkraft, som må betale 16 mill kroner mer i eiendomsskatt til Sauda kommune.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.