Home Nyhetsoversikt
LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...
LVK-nytt nr 15/2007 (2007.05.09)
Eiendomsskatt på verk og bruk etter utvidelsen av virkeområdet for eiendomsskatt - brev fra Finansdepartementet 8. mai 2007

I brev av 8. mai 2007 svarer Finansdepartementet på spørsmål om eiendomsskatt på

LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...
LVK-nytt nr 13/2007 (2007.05.08)
Eiendomsskatt

I brev av 7. mai 2007 uttaler Finansdepartementet seg om eiendomsskatteloven § 7 bokstav d) fritak for ”visse luter” og om at reindriften ikke faller inn under det obligatoriske fritaket for

LVK30. oktober 2007

Kommunene er ikke lenger skattepliktige for salg av kraftaksjer. Kommuner og fylkeskommuner omfattes av fritaksmetoden som ble innført med virkning for gevinster og tap som realiseres fra og med 26. mars 2004.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Noen av de viktigste virkemidler i kommunepolitikken med betydelig lokalt handlingsrom er eiendomsskatt og konsesjonskraft.Les mer ...

LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...
LVK-nytt nr 12//2007 (2007.05.08)
Høringsnotat Finnmarkseiendommen

Eiendomsskatt - Finansdepartementet foreslår obligatorisk fritak for de deler av Finnmarkseiendommen som ikke er utbygd

Det vises til LVK-nytt 27/

LVK30. oktober 2007

Finansdepartementet foreslår i Ot. prp. nr. 92 (2004-2005) å gjeninnføre regelen om at lån mellom kommunalt eid kraftforetak og eierkommunen skal anses som opptatt mellom selvstendige skattesubjekter. Forslaget innebærer at også e-verk organisert som kommLes mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK sendte 31. oktober 2006 brev til Finansdepartementet med en rekke spørsmål i forbindelse med utvidelsen av eiendomsskatten til hele kommunen. Det vises til LVK-nytt nr 27/2006. Finansdepartementet har i brev av 26. april 2007 svart på fem av spørsmåleLes mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK har i brev til OED 30. mars 2005 protestert mot NVEs forslag om å endre reglene for å beregne naturressusskatt for små kraftverk. Forslaget kan vise seg å virke mot intensjonen om å stimulere til nye utbygginger.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Narvik kommune vant over LKAB i Høyesterett i tvist om valg av verdsettelsesprinsipp ved eiendomsskattetakseringen av verk og bruk.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Høyesterett fastslo i Nesset-dommen (Rt 2002 side 94) at telenettet kan eiendomsbeskattes som verk og bruk.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.