Home Nyhetsoversikt
LVK30. oktober 2007

LVK sendte 31. oktober 2006 brev til Finansdepartementet med en rekke spørsmål i forbindelse med utvidelsen av eiendomsskatten til hele kommunen. Det vises til LVK-nytt nr 27/2006. Finansdepartementet har i brev av 26. april 2007 svart på fem av spørsmåleLes mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK har i brev til OED 30. mars 2005 protestert mot NVEs forslag om å endre reglene for å beregne naturressusskatt for små kraftverk. Forslaget kan vise seg å virke mot intensjonen om å stimulere til nye utbygginger.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Narvik kommune vant over LKAB i Høyesterett i tvist om valg av verdsettelsesprinsipp ved eiendomsskattetakseringen av verk og bruk.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Høyesterett fastslo i Nesset-dommen (Rt 2002 side 94) at telenettet kan eiendomsbeskattes som verk og bruk.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Ved utvidelse av eiendomsskatteområdet til hele kommunen må takseringen være ferdig og skatten skrevet ut før 1. juni 2007. Hvis takseringen ikke blir ferdig, kan skatt i det nye området ikke skrives ut.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK har i samarbeid med flere andre organisasjoner utarbeidet et standard avtaleverk for de ulike kontraktsspørsmål ved bygging av små kraftverk. Avtaleverket er kalt "Lillekraft". Med dette inviteres medlemskommuner og andre intresserte til seminar 8. maLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Standardavtalene i ”Lillekraft-prosjektet” - som skal dekke de aktuelle aktørers behov for avtaleverk ved planlegging, bygging og drift av småkraftverk - er nå ferdigstilt. Formålet med avtalene er å lette utbygging av småkraftverk – og sørge for et mestLes mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK minner om at eiendomsskattevedtaket for 2007 må fattes i forbindelse med budsjettbehandlingen i høst. Kommunen må være oppmerksom på en rekke forhold ved utformingen av vedtaket.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Energi- og miljøkomiteen avga 16. februar 2005 overnevnte innstilling om Supplering av Verneplan for vassdrag. Innstillingen kan i sin helhet leses på http://www.stortinget.no/inns/2004/pdf/inns-200405-116.pdt .Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Det vises til LVK-nytt nr 36/2004 ”Vernede vassdrag og rikspolitiske retningslinjer”. Nedenfor følger en oppfølging av komitehøringen som i dag er oversendt Energi- og miljøkomiteen:Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.