Home Nyhetsoversikt
LVK30. oktober 2007

Det vises til LVK-nytt 41/02 av 19. desember 2002 hvor LVK redegjør for Finansdepartementets forslag om at eiendomsskatteloven § 8 likevel ikke skal tre i kraft for kraftføringsanlegg.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Av Skatteutvalgets mange forslag er det bare utvalgets anbefaling om styrking av eiendomsskattens stilling som vil kunne få direkte betydning for kommunene. Utvalgets anbefalinger åpner for at kommunene kan få økt sine inntekter av eiendomsskatt og at komLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Det vises til LVK-nytt 41/02 19. desember 2002. Sekretariatet har mottatt en rekke henvendelser fra kommuner som ønsker å få oversendt standard utkast til skattetakstvedtekter, jfr LVK-nyttet side 5 pkt 5.4.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

LVKs sekretariat har kontaktet Skattedirektoratet for å få opplyst når kommunene vil motta eiendomsskattegrunnlagene for 2005 for kraftproduksjonsanlegg.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

I LVK-nytt nr 22/2004 (2004.06.16) redegjorde LVK for Kommunalkomiteens tilråing i Innst. S. 255 (2003-2004). Her fremgår at flertallet ber Stortinget avvise regjeringens forslag om en gjeninnføring av kommunal andel av selskapsskatten.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Det vises til LVK-nytt nr 18/2004. Finansdepartementet har sendt på høring forslag til fordelingsegler for eiendomsskatt på kraftanlegg.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Kommunalkomiteen anbefaler i Innst. S. 255 (2003-2004) Stortinget å avvise regjeringens forslag om en gjeninnføring av kommunal andel av selskapsskatten. Samtidig går komiteen inn for at Stortinget ber Regjeringen sørge for at spørsmålet om en slik gjeninLes mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK har 27. august d.å. sendt nedenstående brev til statsrådene Per Kristian Foss, Einar Steensnæs, Lars Sponheim og Erna Solberg:Les mer ...

LVK30. oktober 2007

På LVKs landsmøte på Røros vedtok 341 delegater fra 105 kommuner følgende enstemmige resolusjon:Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet har i høringsnotat av 3. juni 2003 fremmet en del forslag til endringer i kraftskattereglene og i konsesjonsreglene, ref LVK-nytt nr.30.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.