Home Nyhetsoversikt
LVK30. oktober 2007

Regjeringen har i dag, 26. mars 2003, lagt frem St. meld. nr. 29 (2003-2004) Om skattereform. Stortingsmeldingen er en oppfølging av Skatteutvalgets utredning, NOU 2003:9, Forslag til endringer i skattesystemet, som ble fremlagt 6. februar 2003.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Nedenfor følger en orientering om vedtatte endringer i reglene for kraftverksbeskatningen, herunder i reglene som gjelder fastsetting av formuesverdi og eiendomsskattegrunnlag. I tillegg gis det en omtale av verserende rettssaker om eiendomsskatt.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Det vises til LVK-nytt nr 47/2003 av 17. november 2003 hvor det ble gitt en orientering om det forslaget til gjeninnføring av kommunal selskapsskatt som Finansdepartementet og Kommunaldepartementet har fremmet. Det vises videre til LVK-nytt nr 1/2004 medLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Eiendomsskatteloven § 25 bestemmer at eiendomsskatten ”skal ytast i terminar så som kommunestyret fastset”. I forarbeidene til bestemmelser framgår at en kan fastsette en termin i året. Det er heller ikke noe i veien for at en kan fastsette flere termineLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Det vises til LVK-nytt nr 47/2003 av 17. november 2003 hvor det ble gitt en orientering om det forslaget til gjeninnføring av kommunal selskapsskatt som Finansdepartementet og Kommunaldepartementet har fremmet og sendt på høring. LVK har varslet at organiLes mer ...

LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...

LVK-nytt nr 12/2006 (2006.04.07)
Eiendomsskatt - Anmodning om møte med Finansdepartementet

Nedenfor følger brev til Finansdepartementet av i dag vedrørende eiendomsskatt.

”Finansdepartementet
Politisk ledelse
Pb

LVK30. oktober 2007

Som det ble redegjort for i LVK-nytt nr. 29/2003 har en interdepartemental arbeidsgruppe vurdert muligheten for å gjeninnføre kommunal selskapsskatt, slik Regjeringen har gått inn for. På bakgrunn av arbeidsgruppens utredning har Finansdepartementet og KoLes mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK har utredet spørsmålet om den nedre grensen for når et småkraftverk omfattes av begrepet verk og bruk i eiendomsskatteloven.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

I budsjettforliket mellom Regjeringen og Arbeiderpartiet er det oppnådd enighet om å øke den foreslåtte minimumsverdien fra 0,80 øre/kWh til 0,95 øre/kWh. Det innebærer en ”midt på treet”-løsning sammenlignet med dagens minimumsverdi på 1,10 kr/kWh. Den fLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Som et ledd i budsjettforhandlingene har opposisjonspartiene markert sine syn på regjeringens forslag til endringer i kraftskattereglene. SV og SP går mot forslaget til redusert minimumsverdi i eiendomsskattegrunnlaget og forslaget om å heve grensen forLes mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.