Home Nyhetsoversikt
LVK-nytt27. juni 2018

I statsråd 22. juni oppnevnte Regjeringen ekspertutvalget som skal vurdere beskatningen av vannkraftverk. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. oktober 2019.

I tråd med LVKs forventninger er utvalget bedt om å vurdere dagens regler om grunnrenteskatt. Grunnrenteskatten er en [ ] Les mer ...

Per Sanderud
LVK-nytt22. juni 2018

Finansdepartementet har oppnevnt et ekspertutvalg som skal vurdere beskatningen av vannkraftverk. Utvalget skal ledes av Per Sanderud, avtroppende vassdrags- og energidirektør. Hovedoppgaven til utvalget er å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i [ ] Les mer ...

LVK-nytt18. juni 2018

LVK har utarbeidet et utkast til brev til Fylkesmannen som kommunene kan benytte for tildeling av skjønnsmidler til retaksering. Brevutkastet ligger som vedlegg til  [ ] Les mer ...

LVK-nytt13. juni 2018

Stortinget behandlet Kommuneproposisjonen 13. juni og har vedtatt at kommuner som får reduserte eiendomsskatteinntekter fra verk og bruk, og som ikke rekker fristen for retaksering 1. mars 2019, får kompensert skattebortfallet som følge av at retakseringen ikke har latt seg gjøre innen fristen. [ ] Les mer ...

Svøufallet, Sunndal kommune. Foto: Karianne Lundgaard
LVK-nytt13. juni 2018

I forbindelse med debatten om Kommuneproposisjonen for 2019 vil Stortinget i dag treffe følgende vedtak:

Stortinget ber regjeringen om å stille sine planlagte endringer i vannforvaltningen/vannforskriften i bero slik at dette kan sees i sammenheng med samlet sak om oppgaver

[ ] Les mer ...
LVK-nytt08. juni 2018

I finanskomiteens innstilling 8. juni går flertallet imot å utsette ikrafttredelse av eiendomsskatteendringene fra 2019 til 2020. Det betyr at kommunene har frist innen 1. mars 2019 til å tilpasse seg de nye eiendomsskattereglene for verk og bruk. Videre slutter komiteen seg til [ ] Les mer ...

LVK-nytt07. juni 2018

Flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen ber Regjeringen sørge for at kommuner som ikke rekker 1. mars-fristen for retaksering av verk og bruk, får kompensert  skattebortfallet som følge av at retaksering ikke har vært mulig innen fristen.Les mer ...

LVK-nytt06. juni 2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i brev 31. mai 2018 foretatt en fylkesvis fordeling av midlene til retaksering som samlet er satt til kr 72,5 millioner. Midlene skal kompensere kommunenes utgifter til retaksering av verk og bruk som følge av lovendringen som ble vedtatt i [ ] Les mer ...

De kvinnelige advokatene i Lund & Co DA
LVK-nytt01. juni 2018

LVKs sekretariat vant i går, 31. mai 2018, Advokatforeningens talentpris for 2018. Prisen gikk til det advokatfirmaet som er best på likestilling og kjønnsbalanse. Tidligere høyesterettsdommer Liv Gjøstad satt i juryen, og hennes begrunnelse for å tildele prisen til Lund & Co var bl.a.: [ ] Les mer ...

LVK-nytt31. mai 2018

LVK anmodet Olje- og energidepartementet (OED) i brev 31. januar i år om å klargjøre hvorvidt elforbruket i store datasentre skal regnes som alminnelig forsyning eller kraftkrevende industri i forbindelse med beregningen av kommunens konsesjonskraftmengde.

OED har nå konkludert med at [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.