Nyheter

LVK-nytt

Stortingsmedlemmer fra AP har fremsatt representantforslag om å utsette ikrafttredelsen av nye eiendomsskatteregler til 2020. Videre foreslås det en lovpresisiering hvor det klart fremgår at det ikke er nødvendig å innføre eiendomsskatt på næring for å benytte overgangsregelen til §§ 3 og 4 i...

LVK-nytt

Energi- og miljøkomiteens flertall går i Innst. 180 S (2017-2018) inn for å endre kravet om funksjonelt skille for mindre nettselskaper. En enstemmig komite ønsker også å få utredet lik nettleie i...

NOU 2018:5
LVK-nytt

Kapitaltilgangsutvalget leverte 1. mars 2018 sin utredning. Ekspertutvalget fremhever at eiendomsskatten er et godt skattegrunnlag som bør videreføres i det norske skattesystemet. Utvalget uttaler...

Sider

Aktiviteter

Energirådsmøte 17. april 2018

Møtet holdes i Akersgaten 30, 6. etg

Arbeidsutvalgsmøte 17. april 2018

Møtet holdes i Akersgaten 30.

Landsstyremøte 17. april 2018

Møte holdes på Grand Hotel

Konsesjonskraftseminar 24. mai 2018

Vinterens regionmøter i LVK med 422 deltakere fra 129 medlemskommuner har vist en økende interesse for å ta vare på «en andel...

Medieklipp