Home LVK Fagomrader Småkraft Hva er småkraft?

Hva er småkraft?

Små kraftverk kan deles i følgende kategorier: Mikrokraftverk, som er under 100 kW (0,1 MW); Minikraftverk, som er mellom 100 kW - 1000 kW (0,1 - 1,0 MW); Og småkraftverk som er mellom 1000 kW - 10 000 kW (1 - 10 MW). Før en søknad om konsesjon for eller melding om kraftutbygging sendes til NVE, må utbygger ha avklart privatrettslige forhold.

Lovgrunnlaget

Skal man bygge et småkraftverk, vil man komme i kontakt med flere lover og forskrifter som skal sikre at hensynet til allmenne interesser blir ivaretatt. De viktigste er vannressursloven, plan- og bygningsloven og energiloven. En utbygging må være avklart i forhold til disse lovene før en eventuell bygging starter.

Konsesjonsmyndighet

Alle tillatelser til kraftutbygging etter vannressursloven som er mindre enn 10 MW, gis av NVE. Unntak fra dette er gitt i vannressursloven § 22, der Olje- og energidepartementet er myndighet for saker som kommer i konflikt med samlet planlegging for bruk eller vern av vassdrag. Fylkeskommunen har fra 1. januar 2010 fått delegert myndighet til å fatte vedtak i konsesjonsbehandling av kraftverk under 1 MW (mini- og mikrokraftverk), med unntak for slike kraftverk i vernede vassdrag. Vedtak fattet av NVE kan påklages til departementet. 

Konsesjonsplikt

Dersom det ikke er sikkert om tiltaket trenger konsesjon etter vannressursloven, så må utbygger få NVE til å vurdere og avgjøre dette etter § 18 i loven.

Småkraftpotensiale

Småkraftverk er kraftverk med installert effekt under 10 MW. Avhengig av blant annet vannføring og fallhøyde kan små kraftverk likevel produsere betydelige mengder kraft. Samlet sett har NVE beregnet det teknisk / økonomiske potensialet for små vannkraftverk i Norge til 23,8 TWh per år. Omregnet til gasskraft tilsvarer dette en utslippsreduksjon på 8,8 Mt CO2 per år.

I NOU 2006:16 Et klimavennlig Norge anslås det at det er realistisk at totalt 15 TWh av potensialet vil være bygget ut innen 2050.

Støtteordninger og rammevilkår

For å øke krafttilgang og verdiskapning, samt gjennomføre prosjekter som har positiv effekt for distriktene, jobber myndighetene med å få til en økt etablering av små vannkraftverk. Blant annet arbeides det med å få til støtteordninger og rammetiltak for å realisere potensialet for små vannkraftverk. En støtteordning som allerede er oppe og går er elsertifikatordningen, som er beskrevet i egen artikkel - se menyen til venstre. 

LVK stiller seg positiv til at det etableres støtteordninger, men vil advare mot at det etableres rammevilkår som undergraver de lokale inntektstypene.

Miljø

For å ivareta miljø- og naturvernhensyn, er småkraftutbygging i likhet med andre kraftutbygginger underlagt konsesjonsbehandling hos NVE. Blant annet er konsesjonssøker pålagt å foreta undersøkelser og utredninger i forkant av konsesjonssøknad for småkraftverk. Videre tilligger det NVE å føre tilsyn og følge opp i anleggs- og driftsperioden.

Selv om LVK er positiv til småkraft, har organisasjonen reist spørsmål om de samlede miljøbelastningene av alle småkraftprosjektene vil kunne bli større enn ved skjønnsomme store utbygginger, basert på moderne miljøvilkår.

Småkraftverk og nettilknytning, anleggsbidrag og nettleie 

Småkraftverkene ligger gjerne langt fra et etablert kraftnett, noe som skaper utfordringer både for utbygger, for netteier, og for de øvrige kundene i nettet.

Selv om det enkelte steder vil kunne være positivt å få innmating av småkraftproduksjon til distribusjonsnettet, vil situasjonen i de fleste tilfellene være motsatt. Særlig på Vestlandet - hvor potensialet for småkraft er stort, meldes det om lite ledig nettkapasitet. Spørsmålet som oppstår er hvem som bør bære kostnadene med å ruste opp nettet for å ta i mot ny produksjon. Spørsmålet kan ha stor betydning, også for de øvrige kundene i distribusjonsnettet. 

Informasjon

I forbindelse med økt interesse for småkraftutbygging har NVE utarbeidet flere veiledere, skjemaer, maler og faktaark for småkraftutbygging. Se egne undersider om disse.